Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM

N峄檌 Dung Bài Vi岷縯

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 – D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 – S啤n l岷 nh脿 c农 – D峄媍h v峄 s啤n ch峄憂g n贸ng – D峄媍h v峄 s啤n c峄璦 s岷痶 – D峄媍h v峄 s啤n m谩i t么n

Lo l岷痭g v峄沬 m脿u s啤n nh脿 xu峄憂g c岷, l峄梚 th峄漣. Thay 膽峄昳 kh么ng gian s峄憂g m峄沬 m脿u s啤n 膽岷筽, hi峄噉 膽岷 ph霉 h峄 cho phong thu峄 v脿 t铆nh c谩ch gia ch峄. Ch峄峮 m脿u s啤n ph霉 h峄 cho c膬n h峄 v峄沬 phong c谩ch hi峄噉 膽岷, c峄 膽i峄僴. X峄 l媒 nh峄痭g m脿u s啤n t瓢峄漬g b峄 bong tr贸c, m岷 m脿u, n峄﹖ n岷 t瓢峄漬g l芒u n膬m.

==>> D峄媍h V峄 S啤n Nh脿 t岷 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i h芒n h岷h 膽峄搉g h脿nh c霉ng qu媒 kh谩ch. V峄沬 c谩c nhu c岷 v峄 S啤n nh脿 – S啤n s峄璦 nh脿 – S啤n nh脿 phong thu峄 – S啤n nh脿 theo y锚u c岷. C谩c g贸i d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷, ti岷縯 ki峄噈, b岷 h脿nh s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch.

B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

B岷g gi谩 nh芒n c么ng s啤n l岷 nh脿 c峄 ch瓢a bao g峄搈 v岷璽 t瓢 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

STT

Lo岷 v岷璽 t瓢 L峄沺 s啤n 膼啤n gi谩 (m虏/VN膼)
1 S啤n l岷 nh脿 c峄 trong nh脿 S啤n l岷 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 10.000 膽岷縩 15.000 VN膼

2

S啤n l岷 t瓢峄漬g ngo脿i tr峄漣 S啤n l岷 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 14.000 膽岷縩 18.000 VN膼
3 S啤n b岷 l岷 t瓢峄漬g trong nh脿 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 15.000 膽岷縩 25.000 VN膼

4

S啤n b岷 l岷 t瓢峄漬g ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 18.000 膽岷縩 28.000 VN膼

B岷g gi谩 chi ph铆 s啤n l岷 nh脿 c峄 tr峄峮 g贸i 膽茫 bao g么m chi ph铆 nh芒n c么ng v脿 chi ph铆 v岷璽 t瓢 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t

STT

Lo岷 v岷璽 t瓢 L峄沺 s啤n 膼啤n gi谩 (m虏/VN膼)
1 S啤n Tisson, Nippon S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 28.000 膽岷縩 38.000 VN膼

2

S啤n Maxilite S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 30.000 膽岷縩 40.000 VN膼
3 S啤n Ecoluxe trong nh脿 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

Gi谩 t峄 25.000 膽岷縩 35.000 VN膼

4

S啤n Ecoluxe ngo脿i tr峄漣 cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 32.000 膽岷縩 42.000 VN膼

5

S啤n Dulux m峄媙 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 35.000 膽岷縩 45.000 VN膼

6

S啤n Dulux lau ch霉i S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 45.000 膽岷縩 55.000 VN膼

7

S啤n Dulux b贸ng 5 in 1 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 47.000 膽岷縩 57.000 VN膼

8

S啤n Dulux weathershield ngo脿i tr峄漣 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 55.000 膽岷縩 65.000 VN膼

9

S啤n Jotun m峄媙 cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 40.000 膽岷縩 50.000 VN膼

10

S啤n Jotun b贸ng cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 42.000 膽岷縩 52.000 VN膼

11

S啤n Mykolor S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 30.000 膽岷縩 40.000 VN膼

12

S啤n Kova b贸ng cao c岷 S啤n 1 l峄沺 l贸t + 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u Gi谩 t峄 48.000 膽岷縩 58.000 VN膼

L瓢u 媒: B岷g b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 c农 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t tr锚n 膽芒y ch瓢a g峄搈 thu岷 VAT. Gi谩 c贸 th峄 thay 膽峄昳 theo t峄玭g lo岷 v岷璽 li峄噓 s峄 d峄g. Di峄噉 t铆ch v脿 b峄 m岷穞 thi c么ng s啤n c农ng s岷 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 c农. 膼峄 nh岷璶 膽瓢峄 b谩o gi谩 s啤n nh脿 c农 ch铆nh x谩c, qu媒 kh谩ch h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 膽岷縩 Hotline 0835904625 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 ch铆nh x谩c

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷

X芒y d峄眓g thu岷璶 ph谩t chuy锚n nh岷璶 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i, gi谩 r岷

Tr锚n t峄玭g con ph峄, t峄玭g d茫y nh脿, m峄梚 c膬n h峄 膽瓢峄 岷﹏ hi峄噉 v脿 ch峄峮 cho m矛nh m峄檛 m脿u s岷痗 膽岷穋 bi峄噒 岷 t瓢峄g cho ri锚ng m矛nh. B岷 c贸 th岷璽 s峄 sang tr峄峮g, c贸 qu媒 ph谩i hay kh么ng. M峄峣 ng瓢峄漣 膽峄乽 c贸 th峄 nh矛n v脿o ng么i nh脿 c峄 b岷 m脿 nh岷璶 x茅t, 膽谩nh gi谩.

M峄檛 ph岷 kh谩c. Ng么i nh脿 l岷 nh脿 ngu峄搉 s峄憂g l脿 n啤i ch么n gi岷 r岷 nhi峄乽 k峄 ni峄噈 gi峄痑 b岷 c霉ng nh峄痭g ng瓢峄漣 th芒n y锚u. L脿 n啤i c贸 膽岷 岷 nh峄痭g ti岷縩g c瓢峄漣, s峄 岷 谩p v脿 h岷h ph煤c. V脿 膽贸 c农ng ch铆nh l脿 nh峄痭g l铆 do, khi岷縩 b岷 c岷 th岷 th铆ch th煤 cho vi峄嘽 t么 膽i峄僲 v脿 l脿m n峄昳 b岷璽 kh么ng gian s峄憂g v脿 ng么i nh脿 th芒n y锚u c峄 m矛nh.

Nh矛n 膽瓢峄 nh峄痭g kh铆a c岷h c峄 cu峄檆 s峄憂g, c峄 kh谩ch h脿ng. Khi nh峄痭g ho脿i mong v峄 c膬n nh脿 膽岷筽 c霉ng m脿u s啤n l岷, sang tr峄峮g cho ri锚ng m矛nh. X芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 t岷 nh峄痭g ph茅p m脿u k矛 di峄噓 cho r岷 nhi峄乽 c膬n h峄. C霉ng s峄 m峄沬 l岷 v脿 nh峄痭g m脿u s岷痗 膽岷筽, h脿i ho脿 v峄沬 kh么ng gian v脿 khi岷縩 tr煤c t峄玭g c么ng tr矛nh.

=>> D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 c么ng Ty s啤n nh脿 膽岷筽 ch煤ng t么i. S岷 l脿 d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g nh岷, c贸 th峄 gi煤p b岷 thay 膽峄昳 ng么i nh脿 c峄 m矛nh. M峄沬 h啤n, sang trong h啤n, sinh 膽峄檔g h啤n. Ch煤ng t么i h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 nhi峄乽 膽i峄乽 tuy峄噒 v峄漣 nh岷 d脿nh cho c膬n h峄 th芒n y锚u c峄 qu媒 kh谩ch.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng c谩c c么ng tr矛nh v峄沬 h岷g m峄 bao g峄搈:

 • D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 Tphcm, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai.
 • 聽Thi c么ng s啤n nh脿 峄, chung c瓢, nh脿 ph峄, v膬n ph貌ng, c么ng ty, nh脿 x瓢峄焠g, tr瓢峄漬g h峄峜, b峄噉h vi峄噉, c么ng vi锚n, nh脿 h脿ng,…
 • Thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 峄 c农, nh脿 c岷 4, c膬n h峄 chung c瓢, v膬n ph貌ng,…
 • D峄媍h v峄 thi c么ng th峄 s啤n d岷,聽D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 v膬n ph貌ng,聽膼峄檌 thi c么ng s啤n b岷, Thu锚 ng瓢峄漣 s啤n nh脿
 • D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i Tphcm.
 • D峄媍h v峄 s啤n nh脿 theo phong thu峄.
 • Thi c么ng s啤n l岷 nh脿 c农 th脿nh m峄沬 膽岷筽.
 • D峄媍h v峄 s啤n nh脿 theo y锚u c岷 gia ch峄, kh谩ch h脿ng.
 • Thi c么ng s啤n l岷 t瓢峄漬g c农, s啤n d岷穖 v谩 t瓢峄漬g c农,..
 • Thi c么ng s啤n n瓢峄沜, s啤n l贸t, s啤n b岷 matit,..
 • Nh岷璶 x峄 l媒 b峄 m岷穞 t瓢峄漬g c农,..
 • Thi c么ng s啤n c峄璦 s岷痶, s啤n c峄昻g s岷痶, s啤n h脿ng r脿o s岷痶, c岷 thang, lang cang, tay v峄媙,…
 • Thi c么ng s啤n l岷 m谩i t么n c农, m谩i t么n nh岷 m脿u,..
 • D峄媍h v峄 t瓢 v岷 s啤n s峄璦 nh脿 Tphcm.
 • D峄媍h v峄 t瓢 v岷 ch峄峮 m脿u s啤n nh脿 峄 Tphcm.
 • Thi c么ng s啤n ch峄憂g n贸ng t瓢峄漬g, m谩i t么n,..
 • Thi c么ng s啤n ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g,…
 • Dich vu son nha tai tphcm gia re, bao gia dich vu son nha,..

C霉ng v峄沬 D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n nh脿 Tphcm thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 m峄沬 cho c膬n h峄 c峄 b岷. Ch煤ng t么i cam k岷縯 qu媒 kh谩ch s岷 r岷 h脿i l貌ng v峄 ch岷 l瓢峄g m脿u s啤n b峄乶 b峄, kh么ng tr么i. C霉ng s峄 chuy锚n nghi峄噋 c峄 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n t岷 膽芒y.

Ngo脿i ra, X芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t c貌n chuy锚n nh岷璶 Thi c么ng s啤n v膬n ph貌ng, nh脿 x瓢峄焠g, tr瓢峄漬g h峄峜,.. Nh峄痭g c么ng tr矛nh s啤n xu峄憂g c岷, bong tr贸c s啤n, nh岷 m脿u, n峄﹖ n岷, 岷﹎ m贸c, 膽贸ng r锚u,…

V矛 sao b岷 c岷 s啤n l岷 nh脿 c农 – s啤n s峄璦 nh脿 – s啤n ch峄憂g th岷 nh脿 峄

M峄檛 th峄漣 gian d脿i sau khi 膽瓢峄 x芒y d瓢ng, c膬n h峄 c峄 b岷 膽ang g岷穚 t矛nh tr岷g xu峄憂g c岷, l峄梚 th峄漣,.. 膼峄慽 m岷穞 v峄沬 nh峄痭g v岷 膽峄 n脿y, b岷 c贸 膽ang 膽峄媙h s啤n l岷 nh脿 c农 TPHCM. Hay s啤n s峄璦 l岷 nh脿 c峄 m矛nh hay kh么ng?

 • – Khi t瓢峄漬g nh脿 b岷痶 膽岷 xu岷 hi峄噉 r锚u m峄慶 b谩m tr锚n b峄 m岷穞. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 nh峄痭g khu v峄眂 t峄慽, kh么ng kh铆 岷﹎,.. L脿 n啤i t岷 膽i峄乽 ki峄噉 s岷 sinh vi khu岷﹏, vi r煤t, th岷璵 ch铆 l脿 c贸 c岷 k铆 sinh tr霉ng nh瓢 ru峄搃, mu峄梚,… S岷 g芒y 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kho岷 c峄 c谩c thanh vi锚n trong gia 膽矛nh b岷, nh岷 l脿 膽峄慽 v峄沬 tr岷 nh峄.
 • – Khi m脿u s啤n c农 k末, l峄梚 m峄憈 khi岷縩 b岷 th锚m nh脿m ch谩n v脿 t岷 nh岷 ngay t岷 ng么i nh脿 c峄 m矛nh.
 • – Khi d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 s岷 gi煤p kh么ng gian nh脿 b岷 膽瓢峄 c芒n b岷眓g kh么ng kh铆 h啤n. Kh么ng gian tr脿n ng岷璸 谩nh s谩ng, to岷 膽瓢峄 nhi峄乽 n膬ng l瓢峄g d瓢啤ng. Gi煤p m峄峣 th峄 tr峄 n锚n l瓢u th么ng v脿 ph谩t tri峄僴 h啤n.
 • – Khi s啤n l岷 nh脿 m峄沬, ng么i nh脿 b岷 s岷 tr峄 n锚n 膽岷筽 h啤n, b岷 c贸 th峄 t峄 tin gi峄沬 thi峄噓 ng么i nh脿 th芒n y锚u c峄 m矛nh v峄沬 b岷 b猫, 膽峄搉g nghi峄噋. C霉ng m峄漣 h峄 v峄 nh脿 th瓢峄焠g th峄ヽ nh峄痭g m贸n 膬n ngon, nh峄痭g gi芒y ph煤t tr貌 chuy峄噉 岷 c煤ng, vui v岷 v峄沬 kh么ng kh铆 gian 膽矛nh.

==>> C霉ng v峄沬 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 峄 膽岷筽 Tphcm. Mang 膽岷縩 nh峄痭g c膬n h峄 xinh 膽岷筽 v脿 sang tr峄峮g nh岷 cho m矛nh, cho nh峄痭g ng瓢峄漣 th芒n y锚u nh茅.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿

Th峄 s啤n nh脿 Tphcm thi c么ng s啤n nh脿 膽岷筽, s啤n nh脿 phong thu峄, s啤n nh脿 theo y锚u c岷

Nh峄痭g c么ng tr矛nh nh脿 膽瓢峄 s啤n v峄沬 m脿u s啤n 膽岷筽. Nh峄痭g l峄沺 s啤n ch岷痗 kho岷, m峄媙 m脿ng v脿 kh么ng tr么i,… V峄沬 膽么i b脿n tay chuy锚n nghi峄噋 v脿 膽岷 kinh nghi峄噈 c峄 Th峄 s啤n nh脿 峄 Tphcm. S岷 gi煤p c贸 ngay c膬n nh脿 膽岷筽 nh瓢 m啤 v峄沬 th峄漣 gian ng岷痭 m脿 v岷玭 膽岷 b岷 c么ng tr矛nh b峄乶 膽岷筽 theo th峄漣 gian.

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t ch煤 tr峄峮g v脿 ch岷 l瓢峄g v脿 chuy锚n nghi峄噋. Do 膽贸. Ch煤ng t么i lu么n c贸 g岷痭g t矛m t貌i, 膽脿o t岷 膽峄檌 ng农 Th峄 s啤n s峄璦 nh脿 峄 Tphcm gi峄廼 nh岷. Nh峄痭g ng瓢峄漣 膽茫 c贸 h啤n 10 n膬m kinh nghi峄噈 chuy锚n v峄 l末nh v峄眂 s啤n. Nh峄痭g ng瓢峄漣 lu么n c贸 bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 b峄 m岷穞 s啤n c农 chuy锚n nghi峄噋, tri峄噒 膽峄 nh岷.

Th峄 thi c么ng s啤n nh脿 峄 t岷 qu岷璶 1 t岷 C么ng ty s啤n nh脿 膽岷筽 ch煤ng t么i. Lu么n mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng v脿 y锚n t芒m d脿nh cho m峄峣 v峄 kh谩ch h脿ng khi ch峄峮 ch煤ng t么i l脿 膽峄慽 t谩c. V峄沬 g贸i D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i t岷 qu岷璶 12. Ch煤ng t么i cam k岷縯 qu媒 kh谩ch s岷 r岷 h脿i l貌ng khi nh矛n th岷 t谩c ph岷﹎ c峄 ch煤ng t么i. V峄沬 c膬n h峄 xinh 膽岷筽 nh瓢 m峄沬 c峄 qu媒 kh谩ch.

=> Th峄 s啤n n瓢峄沜, Th峄 s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i, Th峄 s啤n nh脿 chung c瓢, Th峄 s啤n nh脿 x瓢峄焠g B矛nh D瓢啤ng,…

=> Th峄 s啤n nh脿 phong thu峄, Th峄 s啤n nh脿 c农 t岷 qu岷璶 10, Th峄 chuy锚n s啤n s峄璦 nh脿 c岷 4 Tphcm.

膼岷 b岷 k末 thu岷璽 – quy tr矛nh – ti岷縩 膽峄 thi c么ng – ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh. Cam k岷縯 h脿i l貌ng 100%.

C么ng Ty s啤n nh脿 膽岷筽 chuy锚m thi c么ng s啤n nh脿 gi谩 r岷

1. D峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 uy t铆n, ch岷 l瓢峄g.

2. 膼峄檌 ng农 nh芒n vi锚n chuy锚n nghi峄噋, am hi峄僽 v峄 l末nh v峄眂 s啤n nh脿

3. D峄媍h v峄 t瓢 v岷 ch膬m s贸c kh谩ch h脿ng mi峄卬 ph铆, 24/7

4. Th峄 chuy锚n s啤n nh脿 t岷 Tphcm gi峄廼, nh岷 b茅n, chuy锚n nghi峄噋.

5. Chuy锚n gia t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 nh脿 峄 s谩ng t岷, t瓢 v岷 m脿u s啤n nh脿 膽岷筽.

6. Trang thi岷縯 b峄, d峄g s啤n nh脿 s峄璦 nh脿 t芒

n ti岷縩, hi峄噉 膽岷.

7. S峄 d峄g s啤n n瓢峄沜 ch岷 l瓢峄g, b峄乶 b峄, kh么ng tr么i, m脿u 膽峄乽.

8. 膼岷 b岷 lu岷璽 an to脿n lao 膽峄檔g trong qu谩 tr矛nh thi c么ng.

9. Thu d峄峮 v峄 sinh g峄峮 g脿ng sau khi

ho脿n th脿nh s啤n c么ng tr矛nh.

10. Thi c么ng nhanh, b脿n giao 膽煤ng th峄漣 h岷, 膽煤ng y锚u c岷.

11. B岷 h脿nh h岷璾 m茫i, tu s峄璦 b岷 tr矛 mi峄卬 ph铆 khi x岷 ra s峄 c峄.

12. B谩o gi谩 s啤n s峄璦 nh脿 峄 qu岷璶 6 chu岷﹏ x谩c, gi谩 r岷, ti岷縯 ki峄噈.

13. Xu岷 ho谩 膽啤n khi kh谩ch h脿ng

y锚u c岷, c霉ng nh峄痭g 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭 nh岷.

T峄 h脿o l脿 m峄檛 膽啤n v峄 c么ng ty s啤n nh脿 uy t铆n chuy锚n nghi峄噋 nh岷. 膼峄﹏g 膽岷 v峄沬 c谩c l末nh v峄眂s啤n s峄璦 nh脿. X芒y d峄眓g Thu岷璶 Ph谩t mang 膽岷縩 nhi峄乽 膽i峄乽 b岷 ng峄 c霉ng s峄 h脿i l貌ng d脿nh cho qu媒 kh谩ch h脿ng. Khi t矛m v脿 l峄盿 ch峄峮 ch煤ng t么i l脿 膽峄慽 t谩c c峄 m矛nh.

V峄沬 g贸i D峄媍h v峄 s啤n nh脿 uy t铆n Tphcm. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t s岷 mang 膽岷縩 s峄 膽峄昳 m峄沬 cho c膬n h峄 c峄 b岷. C霉ng nh峄痭g b岷 thi岷縯 k岷 m脿u s啤n nh脿 m峄沬, k岷縯 h峄 b岷g m脿u s啤n 膽峄檆 膽谩o nh岷. Qu媒 kh谩ch s岷 nhanh ch贸ng s峄 h峄痷 c膬n nh脿 m峄沬 v峄沬 m脿u s啤n m峄沬 cho m矛nh c霉ng nh峄痭g ng瓢峄漣 th芒n y锚u.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 uy t铆n

T瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n s峄璦 nh脿 c农 – T瓢 v岷 ch峄峮 m脿u s啤n nh脿 v峄沬 B岷g m脿u s啤n 膽峄檆 膽谩o nh岷 2019

C霉ng v峄沬 s峄 chuy锚n nghi峄噋 trong t峄玭g kh芒u thi c么ng s啤n nh脿, x峄 l媒 b峄 m岷穞 t瓢峄漬g s啤n, pha m脿u s啤n,… X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t c貌n 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 t矛m ki岷縨 v脿 ch峄峮 m脿u s啤n cho t峄玭g thi岷縯 k岷 nh脿 峄, c么ng tr矛nh kh谩c nhau. Lu么n 膽贸n nh岷璶 s峄 h脿i l貌ng c峄 qu媒 kh谩ch h脿ng t岷 kh岷痯 c谩c t峄塶h th脿nh.

Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 chuy锚n vi锚n t瓢 v岷, k末 s瓢 chuy锚n t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 c膬n h峄. H峄 lu么n c贸 nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g hay, s谩ng ki岷縩 th么ng minh, 膽峄 t岷 n锚n s峄 kh谩c bi峄噒, 岷 t瓢峄g cho t峄玭g kh么ng gian c峄 b岷. Nh峄痭g b岷 thi岷縯 k岷 m脿u s啤n 膽岷筽 cho ph貌ng kh谩ch hi峄噉 膽岷, ph貌ng ng峄, b岷縫 膬n, kh么ng gian sinh ho岷 chung,…

Nh峄痭g b岷g m脿u s啤n 膽岷筽 2020. B岷g m脿u s啤n theo phong thu峄 m峄沬 nh岷 2020. S岷 d脿nh cho c膬n h峄 c峄 b岷. Cho nh峄痭g kh么ng gian ri锚ng t瓢 nh瓢 ph貌ng ng峄, cho kh么ng gian 岷 c煤ng nh瓢 b岷縫 膬n,..

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 – D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 nh岷璶 thi c么ng s啤n c谩c c么ng tr矛nh t岷 Tphcm c霉ng c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶.

D峄媍h v峄 s啤n 峄 c农 Tphcm, D峄媍h v峄 s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i, b谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n nh脿 峄 qu岷璶 7, d峄媍h v峄 nh岷璶 s啤n nh脿 chung c瓢 qu岷璶 10,… D峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c岷 4 t岷 膼峄搉g Nai, d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 x瓢峄焠g 峄 t岷 b矛nh d瓢啤ng, Dich vu chuyen son nha pho tai quan 3,…

Ch峄峮 chi岷縞 谩o m峄沬 cho c膬n h峄 c峄 b岷 v峄沬 g贸i d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 c么ng ty s啤n nh脿 gi谩 r岷 ch煤ng t么i ngay nh茅

Thay 膽峄昳 m脿u s啤n cho c膬n h峄 xu峄憂g c岷, l峄梚 th峄漣. Thay 膽峄昳 kh么ng gian s峄憂g th锚m t瓢啤i m峄沬 v脿 n膬ng 膽峄檔g h啤n. T么 膽i峄僲 kh么ng gian v膬n ph貌ng l脿m vi峄嘽 tr脿n 膽岷 s峄ヽ s峄憂g v脿 n膬ng l瓢峄g cho ng脿y l脿m vi峄嘽 m峄沬.

C霉ng 膽岷縩 v峄沬 d峄媍h v峄 b谩o gi谩 thi c么ng s啤n nh脿 Tphcm. Ch煤ng t么i h峄゛ h岷筺 s岷 c霉ng b岷 thay 膽峄昳 chi岷縞 谩o m峄沬 cho c么ng tr矛nh c峄 m矛nh th岷璽 膽岷筽, sang tr峄峮g. V峄沬 m峄ヽ gi谩 c峄眂 k矛 ti岷縯 ki峄噈 v脿 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭 nh岷 nh茅.

H茫y 膽岷縩 v峄沬 c么ng ty s啤n nh脿 gi谩 r岷 chuy锚n thi c么ng s啤n l岷 nh脿 Tphcm. 膼峄 ch煤ng t么i c贸 th峄 t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch ngay nh茅.

K铆nh ch煤c qu媒 kh谩ch th岷璽 nhi峄乽 s峄ヽ kho岷 v脿 th脿nh c么ng. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 膽峄搉g h脿nh c霉ng qu媒 kh谩ch!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 Tphcm v脿 t岷 c岷 c谩c qu岷璶 huy峄噉 tr锚n 膽峄媋 b脿n Tphcm

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1 gi谩 r岷 v脿 th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 1

Chuy锚n nh岷璶 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 1, thi c么ng t岷 nh脿, 膽a d岷g c谩c h岷g m峄. Kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 Qu岷璶 1 c贸 nhu c岷 s啤n s峄璦 nh脿 峄, h茫y li锚n h峄 tr峄眂 ti岷縫 Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 th峄 gi脿u kinh nghi峄噈, thi c么ng 峄 nhi峄乽 h岷g m峄 kh谩c nhau. Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, 膽岷 b岷 mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh ch岷 l瓢峄g, mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng cho m峄峣 kh谩ch h脿ng.

V峄沬 膽a d岷g c谩c d峄媍h v峄, ch煤ng t么i c贸 th峄 膽岷 nh岷璶:

 • D峄媍h v峄 s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷
 • S啤n n峄檌 th岷, ngo岷 th岷, s啤n d峄 谩n c么ng tr矛nh
 • S峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 c谩c c么ng tr矛nh nh脿 峄, x峄 l媒 v脿 s啤n l岷 t瓢峄漬g nh脿 r锚u m峄慶

B锚n c岷h thi c么ng, ch煤ng t么i c貌n cung c岷 c谩c d貌ng s啤n c贸 th瓢啤ng hi峄噓, ch岷 l瓢峄g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh瓢 Mykolor, Dulux,鈥am k岷縯 h脿ng ch铆nh h茫ng, gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷. Ph峄 v峄 nhanh ch贸ng, t岷 nh脿 ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 膽i l岷 cho qu媒 kh谩ch h脿ng.

B锚n c岷h ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, s啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t聽c貌n h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho qu媒 kh谩ch h脿ng, l峄盿 ch峄峮 nh峄痭g m脿u s啤n, d貌ng s啤n ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 v脿 m峄 膽铆ch s峄 d峄g. Mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh ch岷 l瓢峄g, gi谩 th脿nh t峄憈, thi c么ng nhanh.

X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t x峄﹏g 膽谩ng l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 nh岷 cho b岷. H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i ngay h么m nay 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷, h峄 tr峄!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 2 v脿聽th峄 s啤n nh脿 qu岷璶 2

Ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng s啤n s峄璦 nh脿 峄 t岷 khu v峄眂 Qu岷璶 2. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t s峄 h峄痷 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 v瓢峄 tr峄檌, nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 膽谩nh gi谩 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng. Trong 膽贸 ph岷 k峄 膽岷縩:

 • Ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 l脿 s峄 1.
 • S峄 t岷璶 t芒m, t岷璶 t矛nh h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng
 • T瓢 v岷 l峄盿 ch峄峮 m脿u s啤n ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 s峄 d峄g, phong c谩ch, phong th峄
 • Thi c么ng nhanh ch贸ng, cam k岷縯 v峄沬 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh h岷 d岷玭
 • Ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆, th峄漣 gian.
 • Cam k岷縯 s峄 d峄g c谩c d貌ng s啤n ch铆nh h茫ng, gi谩 th脿nh ni锚m y岷縯

V峄沬 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 c峄 m矛nh, X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 v脿 膽ang tr峄 th脿nh 膽啤n v峄 uy t铆n. L脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 h脿ng 膽岷 c峄 kh谩ch h脿ng t岷 th峄 tr瓢峄漬g Qu岷璶 1 n贸i ri锚ng v脿 TP.HCM n贸i chung.

Ngu峄搉 nh芒n l峄眂 ch岷 l瓢峄g cao, 膽么ng 膽岷. Do 膽贸 c贸 th峄 ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng nhanh ch贸ng. Mang 膽岷縩 s峄 thu岷璶 ti峄噉 cho kh谩ch h脿ng. N芒ng cao t铆nh chuy锚n nghi峄噋 c峄 c么ng ty s啤n nh脿 uy t铆n.

N岷縰 b岷 膽ang b膬n kho膬n trong vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 m脿u s啤n, d貌ng s啤n cho ng么i nh脿 c峄 m矛nh. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t s岷 c霉ng b岷 t矛m ki岷縨 nh峄痭g gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷. Cung c岷 nh峄痭g gi岷 ph谩p h峄痷 铆ch.

V峄沬 kim ch峄 nam ho岷 膽峄檔g v矛 l峄 铆ch c峄 kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i 膽茫 v脿 膽ang n峄 l峄眂 膽峄 ho脿n thi峄噉 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, phong c谩ch ph峄 v峄 t峄憈 nh岷.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 3 gi谩 r岷

T岷 sao n锚n l峄盿 ch峄峮 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷, Th峄 s啤n s峄璦 nh脿 uy t铆n chuy锚n nghi峄噋 Thu岷璶 Ph谩t? Hi峄噉 nay tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 kh么ng 铆t 膽啤n v峄 chuy锚n nh岷璶 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 峄, c么ng tr矛nh, d峄 谩n tr峄峮 g贸i. Trong 膽贸 n峄昳 tr峄檌 h啤n c岷 ph岷 k峄 膽岷縩 c么ng ty s啤n nh脿 uy t铆n聽鈥 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 Qu岷璶 3.

Ch煤ng t么i chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, x峄 l媒 m峄峣 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. T峄 s啤n m峄沬 膽岷縩 thay th岷, s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 c么ng tr矛nh. Ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 lu么n 膽瓢峄 膽岷穞 l锚n h脿ng 膽岷. Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 th峄 ch岷 l瓢峄g cao c霉ng v峄沬 tinh th岷 t岷璶 t芒m v矛 kh谩ch h脿ng. M峄峣 d峄媍h v峄 c峄 X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t lu么n nh岷璶 膽瓢峄 s峄 h脿i l貌ng, 膽谩nh gi谩 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

Th峄漣 gian thi c么ng nhanh ch贸ng c农ng l脿 m峄檛 瓢u 膽i峄僲 l峄沶 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i lu么n 膽岷 b岷 ti岷縩 膽峄, b脿n giao c么ng tr矛nh d峄 谩n 膽煤ng th峄漣 h岷. Ch铆nh 膽i峄乽 n脿y 膽茫 t岷 n锚n uy t铆n cho Thu岷璶 Ph谩t.

Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑, s啤n nh脿 c农ng r岷 h峄 l媒. Nh峄 s峄 chuy锚n nghi峄噋 m脿 c贸 th峄 t峄慽 gi岷 膽瓢峄 nh峄痭g chi ph铆 ph谩t sinh. Gi煤p kh谩ch h脿ng ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆.

T峄 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 k峄 tr锚n, Thu岷璶 Ph谩t x峄﹏g 膽谩ng l脿 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g cung c岷 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷, ch岷 l瓢峄g t岷 Qu岷璶 3. N岷縰 b岷 c岷 h峄 tr峄, h茫y li锚n h峄 NGAY v峄沬 ch煤ng t么i nh茅 !

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 4 gi谩 r岷 nh岷

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 4, nh岷璶 s啤n nh脿 chuy锚n nghi峄噋, gi谩 r岷. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t mang 膽岷縩 nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g, h峄 l媒. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, ti峄乶 b岷. Ch煤ng t么i nh岷璶 s啤n nh脿 theo c谩c phong c谩ch, s啤n trang tr铆, s啤n ngh峄 thu岷璽,鈥hi c么ng theo 媒 t瓢峄焠g, nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng.

膼峄檌 ng农 th峄 s啤n chuy锚n nghi峄噋, l脿nh ngh峄, c贸 th峄 thi c么ng v峄沬 膽a d岷g c谩c d貌ng s啤n t峄 s啤n n瓢峄沜, s啤n n峄檌 th岷, ngo岷 th岷,鈥h煤ng t么i cung c岷 nh峄痭g d峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 4 鈥 ch岷 l瓢峄g 鈥 gi谩 r岷 – uy t铆n.

Khi s峄 d峄g D峄媍h v峄 s啤n nh脿 qu岷璶 4 c峄 Thu岷璶 Ph谩t b岷 s岷 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 tuy峄噒 v峄漣. T峄 kh芒u ti岷縫 nh岷璶 膽岷縩 x峄 l媒 y锚u c岷 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 c谩c chuy锚n nghi峄噋.

Ch煤ng t么i nh岷璶 s啤n s峄璦 l岷 c谩c c么ng tr矛nh nh瓢:

 • S啤n nh脿 c农, h峄弉g, r锚u m峄慶
 • S啤n c谩c c么ng tr矛nh, nh脿 峄 m峄沬
 • S啤n s峄璦 ch峄痑 ph貌ng tr峄, v膬n ph貌ng
 • S啤n s峄璦 nh脿 峄, m峄 r峄檔g c么ng tr矛nh ph峄
 • S啤n ch峄憂g th岷, ch峄憂g 岷﹎ n峄乶 nh脿 v峄 sinh, t岷g h岷, s芒n th瓢峄g

S峄 膽a d岷g c谩c d峄媍h v峄 gi煤p ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 膽瓢峄 chu 膽谩o v脿 t峄憈 h啤n. Hi峄噉 t岷 Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 v脿 膽ang n峄 l峄眂 膽峄 mang 膽岷縩 nh峄痭g d峄媍h v峄 ho脿n h岷 h啤n. N岷縰 c贸 nhu c岷 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 4, h茫y li锚n h峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷, h峄 tr峄 ngay h么m nay nh茅!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 5, th峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 5

D峄媍h v峄 s峄璦 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 5 Thu岷璶 Ph谩t 鈥 thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆. L脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄媍h v峄 n峄昳 b岷璽 c峄 Ti岷縩 Ph谩t 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 th谩i 膽峄 ph峄 v峄 c峄 nh芒n vi锚n.

Ch煤ng t么i chuy锚n nh岷璶 thi c么ng, s啤n nh脿, s峄璦 nh脿 cho kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 Qu岷璶 5. 膼岷穋 bi峄噒 chi ph铆 thi c么ng r岷 h峄 l媒, ph霉 h峄 v峄沬 kinh t岷 c峄 nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh hi峄噉 nay.

Quy tr矛nh thi c么ng 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 r玫 r脿ng theo t峄玭g b瓢峄沜 c峄 th峄. Th峄 hi峄噉 膽瓢峄 s峄 chuy锚n nghi峄噋 ho谩, mang 膽岷縩 nh峄痭g 膽i峄僲 t铆ch c峄眂 v脿 膽谩nh gi谩 cao t峄 kh谩ch h脿ng. C谩c b瓢峄沜 c峄 th峄 nh瓢 sau:

B瓢峄沜 1: Ti岷縫 nh岷璶 v脿 x峄 l媒 th么ng tin c峄 kh谩ch h脿ng. Th么ng tin 膽瓢峄 chuy峄僴 膽岷縩 nh峄痭g 膽啤n v峄 li锚n quan chuy锚n tr谩ch

B瓢峄沜 2: 膼峄檌 ng农 th峄 ti岷縩 h脿nh kh岷 s谩t th峄眂 t岷 t矛nh h矛nh v脿 l锚n c谩c ph瓢啤ng 谩n x峄 l媒

B瓢峄沜 3: Kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n v脿 ti岷縩 h脿nh thi c么ng

B瓢峄沜 4: Ho脿n th脿nh c么ng tr矛nh theo ph瓢啤ng 谩n 膽茫 膽瓢峄 膽瓢a ra tr瓢峄沜 膽贸

B瓢峄沜 5: Kh谩ch h脿ng nghi峄噈 thu c么ng tr矛nh v脿 ti岷縩 h脿nh thanh to谩n

Quy tr矛nh n脿y 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 v脿 谩p d峄g kh么ng ch峄 cho d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 m脿 c貌n 峄 nhi峄乽 d峄媍h v峄 kh谩c. 膼i峄乽 n脿y gi煤p ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Th峄 hi峄噉 膽瓢峄 s峄 chuy锚n nghi峄噋 ho谩 c峄 ch煤ng t么i. Thu岷璶 Ph谩t 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽岷穋 bi峄噒 tin t瓢峄焠g, l峄盿 ch峄峮 v脿 g峄璱 g岷痬 ni峄乵 tin.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 6

D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t 鈥 ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 Qu岷璶 6. Thi c么ng nhanh, gi谩 r岷, h峄 tr峄 nhi峄噒 t矛nh, t岷璶 t芒m chu 膽谩o. 膼贸 l脿 nh峄痭g gi谩 tr峄 m脿 b岷 s岷 nh岷璶 膽瓢峄 khi s峄 d峄g c谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 Thu岷璶 Ph谩t.

V峄沬 nh峄痭g cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g, 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh. Thu岷璶 Ph谩t s岷 h峄 tr峄 s峄璦 ch峄痑, b岷 tr矛 b岷 d瓢峄g mi峄卬 ph铆 trong c谩c tr瓢峄漬g h峄 膽茫 膽瓢峄 tho岷 thu岷璶. Mang 膽岷縩 s峄 an t芒m cho kh谩ch h脿ng khi l峄盿 ch峄峮 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 g峄璱 g岷痬 ni峄乵 tin.

Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 膽a d岷g c谩c d峄媍h v峄, mang 膽岷縩 gi岷 ph谩p to脿n di峄噉 cho ng么i nh脿 c峄 b岷. Ch煤ng t么i c贸 膽峄檌 ng农 th峄 膽么ng 膽岷, v峄沬 ki岷縩 th峄ヽ v脿 tr矛nh 膽峄 chuy锚n m么n cao. C贸 th峄 x峄 l媒 nhanh, gi岷 quy岷縯 g峄峮 c谩c v岷 膽峄 m脿 b岷 g岷穚 ph岷 m峄檛 c谩ch d峄 d脿ng, thu岷璶 ti峄噉.

Hi峄噉 t岷 Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 c贸 v膬n ph貌ng 膽岷 di峄噉 峄 Qu岷璶 6. Khi b岷 c贸 nhu c岷, ch峄 c岷 li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i theo Hotline 08.3590.4625 s岷 膽瓢峄 ph峄 v峄 nhanh nh岷. B峄 ph岷璶 nh芒n vi锚n, ch膬m s贸c vi锚n c峄 ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng 24 /24 膽峄 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng t峄憈 nh岷.

Thu岷璶 Ph谩t 鈥 gi岷 ph谩p an to脿n, hi峄噓 qu岷 cho ng么i nh脿 c峄 b岷

Ph峄 v峄 t岷璶 t芒m, chu 膽谩o 鈥 Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g 鈥 B岷 tr矛, b岷 d瓢峄g mi峄卬 ph铆 cho qu媒 kh谩ch h脿ng c峄 ch煤ng t么i.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 7

S啤n nh脿 tr峄峮 g贸i Qu岷璶 7Nh岷璶 s啤n s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 theo y锚u c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g, ti岷縩 膽峄 b脿n giao d峄 谩n. Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑, s啤n nh脿 gi谩 r岷. H峄 tr峄 t瓢 v岷, thi岷縯 k岷 theo 媒 t瓢峄焠g, nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Mang 膽岷縩 nh峄痭g d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 v脿 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 h脿i l貌ng c峄 kh谩ch h脿ng.

C谩c d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 峄, c么ng tr矛nh, d峄 谩n, v膬n ph貌ng m脿 Thu岷璶 Ph谩t th峄眂 hi峄噉 lu么n 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao. V峄 ch岷 l瓢峄g. Ch煤ng t么i c贸 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, th峄漣 gian tu峄 thu峄檆 theo tho岷 thu岷璶 v脿 m峄ヽ 膽峄 s峄璦 ch峄痑. Nh矛n chung. C谩c d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao tr锚n nhi峄乽 kh铆a c岷h.

Thi c么ng s啤n s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 膽峄檌 ng农 th峄 gi脿u kinh nghi峄噈. Thi c么ng nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian v脿 chi ph铆. 膼峄檌 ng农 th峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽瓢峄 tuy峄僴 ch峄峮 k峄 l瓢峄g 膽岷 v脿o. 膼谩nh gi谩 tr锚n kinh nghi峄噈 th峄眂 t岷 v脿 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n. 膼峄 c贸 膽瓢峄 nh峄痭g d峄媍h v峄 t峄憈 g峄璱 t峄沬 kh谩ch h脿ng th矛 ch岷 l瓢峄g c峄 膽峄檌 ng农 th峄 l脿 膽i峄乽 c岷 l瓢u t芒m.

N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 7. 膼峄玭g ng岷 ng岷. H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄. Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 l貌ng l岷痭g nghe, ti岷縫 nh岷璶 v脿 x峄 l媒 m峄峣 v岷 膽峄 c峄 b岷.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 8

Ph峄 v峄 s啤n s峄璦 nh脿 t岷 nh脿 cho kh谩ch h脿ng khu v峄眂 Qu岷璶 8. Thi c么ng 膽a d岷g h岷g m峄 s峄璦 ch峄痑, s啤n m峄沬 nh脿 峄. Qua h啤n 20 n膬m kinh nghi峄噈 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 th峄眂 hi峄噉 r岷 nhi峄乽 d峄 谩n th脿nh c么ng tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 膽谩nh gi谩 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

M峄檛 s峄 d峄媍h v峄 n峄昳 b岷璽 trong h岷g m峄 s峄璦 ch峄痑. S啤n s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t c岷 nh岷痗 t峄沬 膽贸 l脿:

 • C么ng th峄 s啤n d岷, D峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷
 • D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 v膬n ph貌ng,聽膼峄檌 thi c么ng s啤n b岷,聽Thu锚 ng瓢峄漣 s啤n nh脿 chuy锚n nghi峄噋
 • S啤n s峄璦 nh脿 峄, v膬n ph貌ng t岷 Qu岷璶 8
 • S峄璦 ch峄痑, c啤i n峄沬 nh脿 峄, x芒y d峄眓g nh脿 峄, c么ng tr矛nh ph峄
 • Tr霉ng tu, c岷 t岷 nh脿 峄, s啤n l岷 t瓢峄漬g c农, r锚u m峄慶, h峄弉g
 • Nh岷璶 s啤n n峄檌 th岷, ngo岷 th岷, s啤n trang tr铆, s啤n theo nhu c岷, 媒 t瓢峄焠g

Ngo脿i ra Th岷璶 Ph谩t cung c岷 膽a d岷g c谩c lo岷 s啤n n峄昳 ti岷縩g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh瓢 s啤n Dulux, s啤n Mykolor,鈥am k岷縯 ch岷 l瓢峄g s啤n v脿 gi谩 th脿nh theo gi谩 ni锚m y岷縯 c峄 h茫ng.

Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ho脿n to脿n an t芒m khi l峄盿 ch峄峮 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 8 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. H茫y g峄峣 膽岷縩 Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷 nh茅! Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 s脿ng l岷痭g nghe. Ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c, m峄峣 n啤i.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 9

D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 Qu岷璶 9. Chuy锚n ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng trong khu v峄眂. Thi c么ng s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i, gi谩 r岷, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g. Mang 膽岷縩 s峄 an t芒m v脿 tin t瓢峄焠g cho qu媒 kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i kh么ng ch峄 膽a d岷g d峄媍h v峄, ph峄 v峄 t峄憈 nh岷, to脿n di峄噉 nh岷 cho kh谩ch h脿ng m脿 chi ph铆 r岷 h峄 l媒.

Hi峄噉 nay. Thu岷璶 Ph谩t 膽茫 v脿 膽ang tr峄 th脿nh 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿. L脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 s峄 1 c峄 kh谩ch h脿ng khi c贸 nhu c岷. 膼i峄乽 n脿y ph岷 n脿o minh ch峄﹏g 膽瓢峄 vai tr貌 v脿 gi谩 tr峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t trong l貌ng kh谩ch h脿ng. M峄檛 s峄 ti锚u ch铆, 瓢u 膽i峄僲 c贸 th峄 k峄 膽岷縩 nh瓢:

 • Gi谩 th脿nh h峄 l媒
 • S峄 t岷璶 t芒m, h峄 tr峄 t瓢 v岷 c峄 b峄 ph岷璶 k峄 thu岷璽
 • Ph峄 v峄 v脿 膽谩p 峄﹏g kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c, m峄峣 n啤i
 • Cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 c么ng tr矛nh, ph峄 v峄 theo y锚u c岷
 • Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh 鈥 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 nh峄痭g ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, ki峄僲 tra, b岷 tr矛 mi峄卬 ph铆. Th峄漣 gian tu峄 thu峄檆 theo tho岷 thu岷璶 gi峄痑 kh谩ch h脿ng v脿 Thu岷璶 Ph谩t.

Nh峄痭g 膽i峄乽 k峄 tr锚n 膽茫 gi煤p Thu岷璶 Ph谩t ng脿y c脿ng c贸 ch峄 膽峄﹏g v峄痭g ch岷痗 trong l貌ng kh谩ch h脿ng. Mang 膽岷縩 nh峄痭g gi谩 tr峄 v脿 ni峄乵 tin.

-> S啤n s峄璦 nh脿 gi谩 r岷, ch岷 l瓢峄g, cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 l脿 nh峄痭g g矛 b岷 s岷 nh岷璶 膽瓢峄 khi li锚n h峄 t峄沬 Thu岷璶 Ph谩t. Nhanh tay g峄峣 膽岷縩 Hotline 08.3590.4625 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 10

S啤n s峄璦 nh脿 峄 t岷 Qu岷璶 10D峄媍h v峄 s啤n nh脿 tr峄峮 g贸i v峄沬 gi谩 th脿nh r岷 nh岷 HCM. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 s峄 瓢u 谩i, tin t瓢峄焠g c峄 kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i nh岷璶 ph峄 v峄, cung c岷 膽a d岷g c谩c d峄媍h v峄 t峄 s啤n m峄沬 膽岷縩 s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 c么ng tr矛nh.

Kh么ng ch峄 s啤n s峄璦 nh脿 theo y锚u c岷. Ch煤ng t么i c貌n h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng nh峄痭g xu th岷 m峄沬 nh岷 c峄 th峄 tr瓢峄漬g. Ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 v脿 phong c谩ch c峄 kh谩ch h脿ng. 膼岷穋 bi峄噒 v峄沬 nh峄痭g d峄媍h v峄 s啤n trang tr铆, s啤n n峄檌 th岷 s岷 mang 膽岷縩 cho b岷 nh峄痭g c么ng tr矛nh 膽峄檆 膽谩o, s谩ng t岷.

Quy tr矛nh thi c么ng s啤n nh脿 峄, v膬n ph貌ng, d峄 谩n 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 膽峄檌 ng农 th峄 gi脿u kinh nghi峄噈. B锚n c岷h 膽贸 l脿 s峄 gi谩m s谩t c峄 k峄 thu岷璽 膽峄 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh t峄 nh峄痭g chi ti岷縯 nh峄 nh岷. Mong mu峄憂 c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽贸 l脿 mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng tuy峄噒 膽峄慽 cho kh谩ch h脿ng.

Ch岷 l瓢峄g, s峄 chuy锚n nghi峄噋 v脿 h脿i l貌ng c峄 kh谩ch h脿ng ch铆nh l脿 kim ch峄 nam ho岷 膽峄檔g c峄 ch煤ng t么i. B岷 s岷 s峄 h峄痷 nh峄痭g c膬n h峄, d峄 谩n sang tr峄峮g, 膽峄峜 膽谩o v脿 xinh x岷痭 khi s峄 d峄g d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 峄 Thu岷璶 Ph谩t.

N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 s啤n nh脿 峄 t岷 Qu岷璶 10. H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i ngay h么m nay nh茅! Thu岷璶 Ph谩t lu么n c贸 m岷穞 khi b岷 c岷.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 11

N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 t矛m ki岷縨 膽啤n v峄 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 t岷 Qu岷璶 11. 膼峄玭g ch岷 ch峄 h茫y li锚n h峄 ngay t峄沬 c么ng ty s啤n nh脿 膽岷筽. L脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽啤n v峄 膽i 膽岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Chuy锚n cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷, ch岷 l瓢峄g.

Thu岷璶 Ph谩t c贸 th峄 thi c么ng nhanh, 膽岷 b岷 ti岷縩 膽峄 nh瓢 膽茫 tho岷 thu岷璶. Mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh b峄乶 膽岷筽, h峄 鈥渢煤i ti峄乶鈥 c峄 nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh hi峄噉 nay. H啤n th岷 n峄痑 膽贸 l脿 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh v么 c霉ng h岷 d岷玭. Ch煤ng t么i s岷 b岷 tr矛, b岷 d瓢峄g, ki峄僲 tra mi峄卬 ph铆 cho qu媒 kh谩ch h脿ng. Mang 膽岷縩 nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g nh岷, gi煤p kh谩ch h脿ng x峄 l媒 m峄峣 v岷 膽峄 d峄 d脿ng.

Thi c么ng s啤n nh脿, s啤n m峄沬 v膬n ph貌ng, s啤n theo d峄 谩n, c么ng tr矛nh tr峄峮 g贸i. Tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh thi c么ng. Ch煤ng t么i s岷 trao 膽峄昳 ph瓢啤ng 谩n, th么ng tin v脿 chi ph铆 d峄 tr霉 膽峄 kh谩ch h脿ng c贸 th峄 d峄 d脿ng ki峄僲 so谩t. Trong su峄憈 qu谩 tr矛nh th峄眂 hi峄噉, kh谩ch h脿ng c农ng c贸 th峄 theo d玫i ti岷縩 膽峄, ch岷 l瓢峄g c峄 d峄 谩n.

Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 11, thi c么ng t岷 nh脿. Khi b岷 c贸 nhu c岷, ch峄 c岷 nh岷 m谩y v脿 g峄峣 膽岷縩 Hotline 08.3590.4625 c峄 ch煤ng t么i. B峄 ph岷璶 nh芒n vi锚n, t瓢 v岷 vi锚n s岷 ti岷縫 nh岷璶 v脿 g峄璱 y锚u c岷 x峄 l媒. Ch峄 kho岷g 20 ph煤t sau, b岷 s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 ngay t岷 nh脿.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 12

Thu岷璶 Ph谩t 鈥 膼啤n v峄 uy t铆n, cung c岷 nh峄痭g d峄媍h v峄 s啤n nh脿, s峄璦 nh脿 ch岷 l瓢峄g, gi谩 膽岷筽. Nh岷璶 thi c么ng tr峄峮 g贸i, h峄 tr峄 t瓢 v岷 nh峄痭g m岷玼 m茫 ph霉 h峄 nhu c岷 v脿 xu h瓢峄沶g c峄 th峄 tr瓢峄漬g. Nh岷璶 thi c么ng theo c么ng tr矛nh, d峄 谩n, y锚u c岷 c岷 kh谩ch h脿ng.

V峄沬 h啤n 20 n膬m kinh nghi峄噈. Ch煤ng t么i cung c岷 c谩c d峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 12. Thi c么ng nhanh ch贸ng, b脿n giao d峄 谩n 膽煤ng ti岷縩 膽峄 膽茫 tho岷 thu岷璶. Ch煤ng t么i lu么n 膽岷穞 ch岷 l瓢峄g v脿 ch峄 t铆n l锚n h脿ng 膽岷. C谩c d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄乽 c峄 g岷痭g ho脿n thi峄噉 t峄憈 nh岷 膽峄 ph峄 v峄 v脿 mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng cho m峄峣 kh谩ch h脿ng.

S啤n s峄璦 nh脿 t岷 Qu岷璶 12 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Ph峄 v峄 v脿 x峄 l媒 m峄峣 v岷 膽峄 c峄 b岷. N岷縰 c贸 nhu c岷, b岷 h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 gi岷 quy岷縯 nhanh ch贸ng, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nh茅!

Th峄 s啤n nh脿 t岷 Qu岷璶 12 膽瓢峄 膽脿o t岷 b脿i b岷 v峄 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n v脿 kinh nghi峄噈 th峄眂 t岷. Ch煤ng t么i c贸 kh岷 n膬ng thi c么ng, s啤n s峄璦 nh脿 峄, s啤n l岷 nh脿 m峄沬. 膼岷 b岷 ch岷 l瓢峄g t峄憈 nh岷 cho kh谩ch h脿ng. T峄玭g c么ng 膽o岷 膽瓢峄 ch煤ng t么i ch煤 tr峄峮g, c岷﹏ th岷璶 v脿 t峄 m峄 膽峄 mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh ho脿n thi峄噉.

B锚n c岷h 膽贸, ch煤ng t么i c农ng s岷 t瓢 v岷, h峄 tr峄 b岷 trong vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 d貌ng s啤n, m脿u s啤n, 谩nh s谩ng,鈥 Gi煤p kh么ng gian nh脿 峄 c峄 b岷 tr峄 n锚n t瓢啤i m峄沬 h啤n, kh么ng gian r峄檔g h啤n.

S啤n s峄璦 nh脿 t岷 Qu岷璶 12 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c, m峄峣 n啤i.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ c峄 Thu岷璶 Ph谩t c贸 g矛 膽岷穋 bi峄噒? C芒u tr岷 l峄漣 n岷眒 峄 ch岷 l瓢峄g v脿 th谩i 膽峄 ph峄 v峄 c峄 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n. Ch煤ng t么i lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 r岷 cao v脿 tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮.

膼峄慽 v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g, d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t t岷 khu v峄眂 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ lu么n mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng cho kh谩ch h脿ng. Ch煤ng t么i nh岷璶 s啤n nh脿, s啤n theo y锚u c岷. T瓢 v岷 h峄 tr峄 l峄盿 ch峄峮 m脿u s啤n theo phong c谩ch, ph霉 h峄 v峄沬 phong thu峄, v岷璶 m峄噉h c峄 gia ch峄.

Nh岷璶 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 t岷 qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ, gia c峄, c岷 t岷 t瓢峄漬g nh脿, s脿n nh脿. S啤n ch峄憂g th岷 h峄 th峄憂g t瓢峄漬g, tr岷 v谩ch, t岷g h岷, s芒n th瓢峄g,鈥ung c岷 膽a d岷g ho谩 c谩c gi岷 ph谩p, mang 膽岷縩 s峄 to脿n di峄噉 cho ng么i nh脿 c峄 b岷.

膼峄檌 ng农 th峄 s啤n s峄璦 nh脿 t岷璶 t芒m, nhi峄噒 t矛nh l脿m vi峄嘽, s岷祅 s脿ng h峄 tr峄, gi岷 膽谩p nh峄痭g b膬n kho膬n, th岷痗 m岷痗 c峄 kh谩ch h脿ng. 膼峄檌 ng农 th峄 膽么ng, ch岷 l瓢峄g cao c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 nh峄痭g y锚u c岷 kh岷痶 khe nh岷 c峄 kh谩ch h脿ng. Cam k岷縯 v峄 ti岷縩 膽峄 c峄 c谩c d峄 谩n ch煤ng t么i th峄眂 hi峄噉.

Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng 24 /24 v脿o t岷 c岷 c谩c ng脿y trong tu岷. B岷 s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 trong th峄漣 gian ng岷痭 nh岷 khi g峄璱 y锚u c岷 t峄沬 ch煤ng t么i. Ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 Thu岷璶 Ph谩t s岷 mang 膽岷縩 s峄 h脿i l貌ng cho qu媒 kh谩ch h脿ng!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 B矛nh Th岷h

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 B矛nh Th岷h Thu岷璶 Ph谩t 鈥 Chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 theo y锚u c岷. Thi c么ng, ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 nh脿, gi谩 r岷. Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g t峄憈 nh岷, t瓢 v岷 v脿 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 m脿u s岷痗, phong c谩ch ph霉 h峄 v峄沬 s峄 th铆ch.

S啤n s峄璦 nh脿 tr峄峮 g贸i Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 膽瓢峄 s峄 tin t瓢峄焠g v脿 膽谩nh gi谩 cao c峄 kh谩ch h脿ng v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 chi ph铆. Theo kh岷 s谩t m峄沬 nh岷 c峄 ch煤ng t么i, c谩c d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 9/10 膽i峄僲. Nh瓢 v岷瓂 c贸 th峄 th岷 膽瓢峄 vai tr貌 v脿 gi谩 tr峄, l峄 铆ch m脿 Thu岷璶 Ph谩t mang 膽岷縩 cho kh谩ch h脿ng l脿 r岷 l峄沶.

T峄 s啤n nh脿, s啤n v膬n ph貌ng, c么ng tr矛nh, s啤n s峄璦, c岷 t岷, s啤n m峄沬. Thu岷璶 Ph谩t nh岷璶 thi c么ng, s峄璦 ch峄痑 m峄峣 v岷 膽峄 c峄 kh谩ch h脿ng. Chi ph铆 s峄璦 ch峄痑, s啤n nh脿 Thu岷璶 Ph谩t l脿 m峄檛 瓢u 膽i峄僲 l峄沶. S峄 chuy锚n nghi峄噋 trong qu谩 tr矛nh thi c么ng, ti岷縫 nh岷璶, x峄 l媒 c么ng tr矛nh gi煤p ti岷縯 ki峄噈 r岷 nhi峄乽 chi ph铆 v脿 th峄漣 gian.

S啤n s峄璦 nh脿 t岷 Qu岷璶 B矛nh Th岷h 鈥 Chuy锚n nh岷璶 s啤n nh脿 theo y锚u c岷 gi谩 r岷. V峄沬 h啤n 20 n膬m kinh nghi峄噈 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, kinh nghi峄噈 v脿 uy t铆n c峄 ch煤ng t么i, c贸 th峄 l脿m h脿i l貌ng m峄峣 kh谩ch h脿ng, x峄 l媒 thi c么ng nh峄痭g c么ng tr矛nh 膽貌i h峄廼 膽峄 kh贸, k峄 thu岷璽 cao.

H茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷 khi c贸 nhu c岷 nh茅!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶

T岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶. C么ng ty s啤n nh脿 Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿聽theo y锚u c岷. Thi c么ng nhanh, x峄 l媒 g峄峮 g脿ng m峄峣 v岷 膽峄 c峄 kh谩ch h脿ng. Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh, ph峄 v峄 t岷璶 t矛nh. 膼岷穋 bi峄噒 v峄沬 ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh, ch煤ng t么i nh岷璶 s峄璦 ch峄痑, b岷 tr矛, b岷 d瓢峄g mi峄卬 ph铆 c谩c c么ng tr矛nh. Th峄漣 gian b岷 tr矛 l锚n t峄沬 5 n膬m.

Kh么ng ch峄 膽岷 b岷 v峄 ch岷 l瓢峄g, s峄 t岷璶 t芒m, nhi峄噒 t矛nh c农ng l脿 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g gi煤p Thu岷璶 Ph谩t ng脿y c脿ng c贸 ch峄 膽峄﹏g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. 膼峄檌 ng农 nh芒n l峄眂 膽瓢峄 膽脿o t岷 b脿i b岷 v峄 quy tr矛nh thi c么ng, th谩i 膽峄 ph峄 v峄. Mang 膽岷縩 nh峄痭g d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g nh岷, l脿m h脿i l貌ng m峄峣 kh谩ch h脿ng d霉 l脿 kh贸 t铆nh nh岷.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶 鈥 s啤n nh脿 膽岷筽, nhanh, gi谩 r岷. N岷縰 b岷 膽ang mong mu峄憂 t矛m ki岷縨 m峄檛 膽啤n v峄 s啤n s峄璦 nh脿 gi谩 t峄憈, ch岷 l瓢峄g t岷 qu岷璶 Ph煤 Nhu岷璶, h茫y li锚n h峄 v峄沬 ch煤ng t么i 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄 t峄憈 nh岷. Thu岷璶 Ph谩t ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng 24/24 v脿o t岷 c岷 c谩c ng脿y trong tu岷. Ch峄 c岷 b岷 c贸 nhu c岷, ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n B矛nh gi谩 r岷

B岷 膽ang t矛m ki岷縨 膽啤n v峄 thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n B矛nh. B岷 mong mu峄憂 t矛m ki岷縨 m峄檛 膽啤n v峄 uy t铆n, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh v峄沬 chi ph铆 th岷 nh岷. H茫y li锚n h峄 ngay t峄沬 Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i chuy锚n nh岷璶 s啤n nh脿, s峄璦 ch峄痑, c岷 t岷 nh脿 峄 t岷 qu岷璶 T芒n B矛nh, ph峄 v峄 kh谩ch h脿ng t岷 nh脿.

Thi c么ng s啤n s峄璦 nh脿 峄 theo y锚u c岷. Tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh thi c么ng, 膽峄檌 ng农 th峄 s岷 膽瓢a ra c谩c ph瓢啤ng 谩n, h峄 tr峄 t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng nh峄痭g gi岷 ph谩p t峄憈 nh岷, mang 膽岷縩 s峄 ho脿n thi峄噉 cho ng么i nh脿 c峄 b岷.

Trong su峄憈 qu谩 tr矛nh s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n B矛nh, kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ki峄僲 so谩t ti岷縩 膽峄, ch岷 l瓢峄g m峄檛 c谩ch d峄 d脿ng. V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 膽么ng 膽岷, l脿nh ngh峄, ch煤ng t么i cam k岷縯 v峄 th峄漣 gian b脿n giao d峄 谩n v脿 ch岷 l瓢峄g. Kh谩ch h脿ng c贸 th峄 ho脿n to脿n an t芒m khi 膽岷穞 tr峄峮 ni峄乵 tin 峄 ch煤ng t么i.

Quy tr矛nh ti岷縫 nh岷璶 nhu c岷, th么ng tin kh谩ch h脿ng 膽岷縩 x峄 l媒, thi c么ng c么ng tr矛nh 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 c谩ch r玫 r脿ng, linh ho岷. Mang 膽岷縩 nh峄痭g s峄 thu岷璶 ti峄噉 cho kh谩ch h脿ng, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian, chi ph铆.

V峄沬 膽峄檌 ng农 th峄 c贸 tr矛nh 膽峄 ch岷 l瓢峄g cao, b岷 s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄, hi峄噉 th峄眂 ho谩 媒 t瓢峄焠g c峄 m矛nh m峄檛 c谩ch r玫 n茅t nh岷. M峄峣 th么ng tin c岷 膽瓢峄 h峄 tr峄, 膽峄玭g ng岷 ng岷, h茫y li锚n h峄 ngay v峄沬 ch煤ng t么i nh茅!

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 uy t铆n

膼啤n v峄 thi c么ng s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 鈥 x芒y d峄眓g, s峄璦 ch峄痑, s啤n s峄璦 nh脿 峄 theo y锚u c岷. Thu岷璶 Ph谩t mang 膽岷縩 nh峄痭g gi岷 ph谩p t峄慽 瓢u cho kh谩ch h脿ng t岷 khu v峄眂 qu岷璶 T芒n Ph煤. T岷 sao Thu岷璶 Ph谩t l岷 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 nh瓢 v岷瓂?

Th峄 nh岷, X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t c贸 膽峄檌 ng农 nh芒n l峄眂 膽么ng 膽岷, c贸 kinh nghi峄噈, ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n s芒u r峄檔g. Do 膽贸 c贸 th峄 h峄 tr峄 kh谩ch h脿ng nhanh ch贸ng, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g c么ng tr矛nh v脿 thi c么ng 膽煤ng ti岷縩 膽峄.

Th峄 hai l脿 v峄 chi ph铆 thi c么ng h峄 l媒, gi谩 th脿nh r岷. So v峄沬 c谩c 膽啤n v峄 kh谩c tr锚n th峄 tr瓢峄漬g, chi ph铆 thi c么ng c谩c d峄媍h v峄 th瓢峄漬g 峄 m峄ヽ th岷 h啤n. V峄玜 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g, v峄玜 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 th矛 Thu岷璶 Ph谩t 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 nhi峄乽 l脿 膽i峄乽 d峄 hi峄僽.

Th峄 ba l脿 峄 th谩i 膽峄 ph峄 v峄, qu谩 tr矛nh t瓢 v岷, ch膬m s贸c t岷璶 t矛nh. Gi煤p kh谩ch h脿ng c贸 c岷 gi谩c 膽瓢峄 quan t芒m, 膽瓢峄 ch膬m lo 膽岷 膽峄 v峄 l峄 铆ch, ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh v么 c霉ng h岷 d岷玭.

T峄 nh峄痭g 膽i峄僲 tr锚n. D峄媍h v峄 s啤n s峄璦 nh脿 t岷 qu岷璶 T芒n Ph煤 c峄 Thu岷璶 Ph谩t 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh g谩i r岷 cao v脿 tin t瓢峄焠g l峄盿 ch峄峮 m峄梚 khi c贸 nhu c岷. B岷 s岷 膽瓢峄 ph峄 v峄, h峄 tr峄 t岷璶 t矛nh, 膽岷 b岷 l峄 铆ch khi s峄 d峄g c谩c d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 B矛nh T芒n gi谩 r岷

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 B矛nh T芒n c峄 Thu岷璶 Ph谩t聽 – Cam k岷縯 ch岷 l瓢峄g, gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. Ch煤ng t么i ph峄 v峄 theo y锚u c岷, thi c么ng thi岷縯 k岷 theo nhi峄乽 phong c谩ch, s峄 th铆ch c峄 kh谩ch h脿ng. Kh么ng ch峄 mang 膽岷縩 nh峄痭g c么ng tr矛nh s啤n nh脿 ch岷 l瓢峄g m脿 c貌n b峄乶 膽岷筽, 膽峄檆 膽谩o.

C谩c c么ng tr矛nh thi c么ng c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n mang 膽岷縩 s峄 hi峄噉 膽岷, b岷痶 k峄媝 nh峄痭g xu h瓢峄沶g trong phong c谩ch s啤n, pha tr峄檔 m脿u s岷痗. H啤n n峄痑, ch煤ng t么i c貌n cung c岷 nh峄痭g d貌ng s啤n n峄昳 ti岷縩g nh瓢 Mykolor, Dulux,鈥 Cam k岷縯 s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g, ch铆nh h茫ng, th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g. V脿 an to脿n cho s峄ヽ kho岷 ng瓢峄漣 d霉ng.

Ch煤ng t么i 膽岷穋 bi峄噒 ch煤 tr峄峮g trong qu谩 tr矛nh t瓢 v岷 cho kh谩ch h脿ng l峄盿 ch峄峮 m脿u s啤n, phong c谩ch s啤n. B峄焛 l岷 膽芒y s岷 l脿 鈥渃谩i h峄搉鈥 c峄 m峄梚 d峄 谩n ch煤ng t么i th峄眂 hi峄噉. Trong qu谩 tr矛nh t瓢 v岷. Ch煤ng t么i quan t芒m 膽岷縩 c谩c y岷縰 t峄 nh瓢 s峄 th铆ch c峄 gia ch峄, m脿u s岷痗 h峄 phong thu峄, s峄 ph峄慽 tr峄檔 m脿u s岷痗.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 B矛nh T芒n c峄 c么ng ty s啤n nh脿 gi谩 r岷 Thu岷璶 Ph谩t kh么ng ch峄 mang 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g m脿 gi谩 th脿nh r岷 h峄 l媒. Ph峄 v峄 t岷璶 t芒m, t瓢 v岷 nhi峄噒 t矛nh. Cung c岷 nh峄痭g d峄媍h v峄 t峄憈 nh岷 cho qu媒 kh谩ch h脿ng. V峄沬 ch煤ng t么i. S峄 h脿i l貌ng c峄 kh谩ch h脿ng ch铆nh l脿 th瓢峄沜 膽o, 膽谩nh gi谩 cho s峄 th脿nh c么ng c峄 Thu岷璶 Ph谩t.

D峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷 uy t铆n

Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷. S啤n s峄璦 nh脿 theo y锚u c岷, gi谩 r岷, ch岷 l瓢峄g. V峄沬 kinh nghi峄噈 v脿 uy t铆n c峄 m矛nh tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. Thu岷璶 Ph谩t lu么n l脿 膽峄媋 ch峄, l脿 c谩i t锚n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng l瓢u t芒m, l峄盿 ch峄峮.

Ch煤ng t么i cung c岷 膽a d岷g c谩c d峄媍h v峄 s啤n nh脿, s峄璦 ch峄痑 nh脿 峄 t岷 qu岷璶 G貌 V岷. Thi c么ng s啤n nh脿 gi谩 r岷, 膽岷穋 bi峄噒 v峄沬 nh峄痭g ch铆nh s谩ch b岷 h脿nh h岷 d岷玭, b岷 tr矛, ki峄僲 tra, b岷 d瓢峄g mi峄卬 ph铆 cho kh谩ch h脿ng. Chuy锚n nh岷璶 s啤n m峄沬, s啤n l岷, tr霉ng tu c岷 t岷 nh脿 c农, s啤n l岷 v膬n ph貌ng, tr瓢峄漬g h峄峜 theo y锚u c岷. Thi c么ng nhanh ch贸ng, gi谩 th脿nh h峄 l媒, 膽岷 b岷 ch岷 l瓢峄g. 膼贸 l脿 nh峄痭g gi谩 tr峄 m脿 kh谩ch h脿ng s岷 nh岷璶 膽瓢峄 khi s峄 d峄g d峄媍h v峄 c峄 Thu岷璶 Ph谩t.

Ngo脿i s啤n nh脿. Ch煤ng t么i c貌n c贸 nh峄痭g d峄媍h v峄 mang 膽岷縩 s峄 to脿n di峄噉 cho ng么i nh脿 c峄 b岷. T峄 thi c么ng l岷痯 膽岷穞 c谩c thi岷縯 b峄, ph峄 ki峄噉 d芒n d峄g 膽岷縩 s峄璦 ch峄痑, thay th岷 h峄 th峄憂g 膽i峄噉 n瓢峄沜, thi岷縯 b峄 d芒n d峄g. 膼峄檌 ng农 k峄 thu岷璽, th峄 thi c么ng, k峄 thu岷璽 s瓢 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 gi脿u kinh nghi峄噈 c贸 th峄 x峄 l媒, gi岷 quy岷縯 m峄峣 v岷 膽峄 m峄檛 c谩ch nhanh ch贸ng, d峄 d脿ng.

N岷縰 b岷 膽ang c贸 nhu c岷 s啤n nh脿 t岷 qu岷璶 G貌 V岷. H茫y li锚n h峄 v峄沬 Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 h峄 tr峄. B峄 ph岷璶 nh芒n vi锚n, t瓢 v岷 vi锚n c峄 ch煤ng t么i lu么n s岷祅 s脿ng l岷痭g nghe v脿 gi岷 quy岷縯 nh峄痭g kh贸 kh膬n, th岷痗 m岷痗 c峄 b岷.

Th么ng Tin Li锚n H峄 D峄媍h V峄 S啤n Nh脿 Thu岷璶 Ph谩t

 

5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n l岷 nh脿 c农 B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s啤n l岷 nh脿 c农 膽煤ng k峄 thu岷璽, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ti岷縩 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 c谩c lo岷 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
鉂垛湐锔 Mua s啤n gi岷 膽谩 峄 膽芒u? C贸 n锚n s啤n gi岷 膽谩? B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩, gi岷 g峄, M岷玼 s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h 膽岷筽 nh岷 hi峄噉 nay.