Tuy峄僴 d峄g k峄 s瓢 x芒y d峄眓g Tuy峄僴 d峄g k峄 s瓢 x芒y d峄眓g
Tuy峄僴 d峄g k峄 s瓢 x芒y d峄眓g c贸 铆t nh岷 1 n膬m kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 s峄璦 ch峄痑 nh脿, s啤n s峄璦 nh脿, s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜, ch峄憂g th岷 d峄檛