1 ha b岷眓g bao nhi锚u m2? 2021 C么ng th峄ヽ chu岷﹏ x谩c nh岷

Ng脿y nay th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 & thi岷縯 k岷 nh脿 膽岷 膽ang ph谩t tri峄僴 s么i 膽峄檔g & m岷h m岷. Do 膽贸, vi峄嘽 chuy峄僴 膽峄昳 nh峄痭g 膽啤n v峄 t铆nh sao cho ch铆nh x谩c r岷 quan tr峄峮g & c岷 thi岷縯. B脿i vi岷縯 d瓢峄沬 膽芒y Thu岷璶 Ph谩t s岷 chia s岷 kinh nghi峄噈 v脿 gi煤p b岷 tr岷 l峄漣 th岷痗 m岷痗. 1 ha b岷眓g bao nhi锚u m2?

Kh谩i ni峄噈 Hecta l脿 g矛?

_ Hecta l脿 t峄 ng峄 m脿 b岷 d峄 g岷穚 ph岷 khi nh岷痗 膽岷縩 di峄噉 t铆ch (S). Hecta th瓢峄漬g 膽瓢峄 k媒 hi峄噓 l脿 ha. L脿 膽啤n v峄 膽o (S) ph峄 bi岷縩. V脿 ha th瓢峄漬g 膽瓢峄 峄﹏g d峄g nhi峄乽 峄 c谩c l末nh v峄眂 kh谩c nhau. Nh岷 l脿 trong m峄峣 l末nh v峄眂 qu岷 l媒 膽岷 膽ai & quy ho岷h.

_ Hecta l脿 m峄檛 膽啤n v峄 gi煤p 膽o (S).聽

_ Khi (S) qu谩 l峄沶, th矛 ta th瓢峄漬g d霉ng hecta 膽峄 gi煤p thay th岷 cho 膽啤n v峄 m虏, km虏. B峄焛 hecta l脿 膽啤n v峄 膽o (S) l峄沶.

1 ha b岷眓g bao nhi锚u m2?

1 ha b岷眓g bao nhi锚u m2? 2021 C么ng th峄ヽ chu岷﹏ x谩c nh岷

1 ha b岷眓g bao nhi锚u m2? 2021 C么ng th峄ヽ chu岷﹏ x谩c nh岷

1 ha b岷眓g 10000 m虏 hay b岷眓g 1 hectomet vu么ng (hm虏). 膼啤n v峄 g峄慶 k媒 hi峄噓 l脿 A. 1ha = 100a = 1hm虏 = 0,01km虏 = 10000m虏. Khi h矛nh vu么ng c贸 k铆ch th瓢峄沜 c峄 1 c岷h l脿 100m. Th矛 ph岷 (S) c峄 h矛nh vu么ng 膽贸 l脿 100×100=10000m虏, t峄ヽ l脿 1ha.

Ph芒n bi峄噒 c谩c 膽啤n v峄 c么ng, m岷玼, s脿o.

C么ng, m岷玼, s脿o l脿 m峄檛 h峄 膽o l瓢峄漬g c峄 膽i峄僴 c峄 Vi峄噒 Nam

  • M峄檛 s脿o b岷眓g 1/100 m岷玼 & 1/10 c么ng.
  • M峄檛 m岷玼 b岷眓g 10 c么ng th矛 (1 c么ng = 1 s脿o).
  • 1 c么ng hay 1 s脿o 膽岷 峄 Nam B峄 l脿 1000m虏, 峄 Trung B峄 l脿 500m虏, 峄 B岷痗 B峄 l脿 360m虏.
  • M峄檛 m岷玼 t铆nh theo (m) h峄 b岷眓g 3600m虏 v脿 m峄檛 c么ng l脿 360m虏.

Quy 膽峄昳 膽啤n v峄 膽o (S) th么ng d峄g: hecta, s脿o, c么ng, m岷玼

1 hecta b岷眓g bao nhi锚u km虏?

1km = 1000m虏, suy ra 1km虏 = 1000×1000 = 1000000m虏. V岷瓂 1km虏 b岷眓g 1 tri峄噓 m虏 (1km虏 = 1000000m虏).

M脿 1ha = 10000m虏 n锚n 1km虏 = 100ha hay 1ha = 0.01km虏.

1 s脿o b岷眓g bao nhi锚u m?

1 S脿o ho岷穋 g峄峣 ch铆nh x谩c h啤n 膽贸 l脿 1 S脿o = 360m虏 = 15 th瓢峄沜.

1 M岷玼 = 10 S脿o = 3600m虏 hay l脿 10 c么ng (1 c么ng = 1 s脿o) .

T峄 膽贸 ch煤ng ta c贸 th峄 suy ra l脿: 1ha = 10000:360 = 27,77778S脿o = 2,77777778M岷玼.

1 Hecta b岷眓g bao nhi锚u s脿o & bao nhi锚u c么ng 膽岷?

_ S脿o l脿 膽啤n v峄 膽o (S) ph峄 bi岷縩 峄 trong l末nh v峄眂 n么ng nghi峄噋 & tr峄搉g l煤a, hoa m脿u. Tuy nhi锚n (S) 1 s脿o 峄 t峄玭g mi峄乶 l脿 kh谩c nhau.

_ Theo Ngh峄 膽峄媙h 86/2012/N膼-CP c峄 b峄 lu岷璽 H瓢峄沶g d岷玭 Lu岷璽 膽o l瓢峄漬g th矛 ta c贸:

B岷痗 B峄: 1 s脿o = 360m虏

Trung B峄: 1 s脿o = 499.95m虏

Nam B峄: 1 c么ng 膽岷 = 1296m虏 (nhi峄乽 ng瓢峄漣 v岷玭 hay d霉ng 1 c么ng (s脿o). Nam B峄 l脿 1000m虏 nh瓢ng theo Lu岷璽 膽煤ng ra ph岷 l脿 1296m虏).

Theo quy chu岷﹏ Qu峄慶 t岷 th矛, 1ha = 10000m虏 suy ra:

1ha = 10000:360 = 27.778 s脿o B岷痗 B峄

1ha = 10000:499.95 = 20.002 s脿o 峄 Trung B峄

1ha = 10000:1296 = 7.71605 c么ng 膽岷 (s脿o) Nam B峄

1 Hecta b岷眓g bao nhi锚u m岷玼?

膼啤n v峄 m岷玼 c农ng s岷 c贸 s峄 kh谩c bi峄噒 gi峄痑 t峄玭g mi峄乶:

Mi峄乶 B岷痗: 1 m岷玼 = 10 s脿o c貌n B岷痗 B峄 = 3600m虏

Mi峄乶 Trung: 1 m岷玼 = 10 s脿o c貌n Trung B峄 = 4995m虏

Mi峄乶 Nam: 1 m岷玼 = 10 c么ng c貌n Nam B峄 = 12960

V岷瓂: 1ha = 2.778 m岷玼 B岷痗 B峄. V脿 = 2.002 m岷玼 Trung B峄. V脿 = 0.771605 c么ng 膽岷 Nam B峄.

1 s脿o b岷眓g bao nhi锚u m?

C谩ch t铆nh (S) theo 膽啤n v峄 m岷玼 & s脿o t霉y theo t峄玭g v霉ng:

B岷痗 b峄 : 1 s脿o = 360m虏

Trung b峄 : 1 s脿o = 500m虏

Nam b峄 : 1 s脿o = 1000m虏

M峄檛 m岷玼 b岷眓g bao nhi锚u s脿o & m ?

3 mi峄乶 B岷痗 B峄, Trung B峄, Nam B峄.

1 m岷玼 = 10 s脿o

10 m岷玼 = 100 s脿o

100 m岷玼 = 1000 s脿o

M峄檛 m岷玼 B岷痗 B峄 s岷 膽瓢峄 x谩c 膽峄媙h nh瓢 sau:

1 s脿o = 360m虏

1 m岷玼 = 10 s脿o

1 m岷玼 B岷痗 B峄 = 3600m虏

T峄昻g k岷縯

Tr瓢峄沜 khi ti岷縫 c岷璶 m峄檛 s峄 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷. Th矛 vi峄嘽 th么ng hi峄僽 v峄 c谩c c谩ch quy 膽峄昳 膽啤n v峄 t铆nh (S) th么ng th瓢峄漬g r岷 c岷 thi岷縯 & quan tr峄峮g. Hy v峄峮g qua nh峄痭g th么ng tin Thu岷璶 Ph谩t chia s岷 tr锚n 膽芒y c贸 th峄 gi煤p 铆ch cho c谩c b岷.

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan