S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 – Gi岷 ph谩p b岷 v峄 c么ng tr矛nh t峄慽 瓢u 100%

S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣 v脿 h岷g m峄 v么 c霉ng quan tr峄峮g c么ng t谩c s啤n nh脿. H岷 h岷縯 trong ch煤ng ta ai ai c农ng mong mu峄憂 c贸 m峄檛 c么ng tr矛nh v峄玜 th岷﹎ m峄 v峄玜 b峄乶 b峄 theo th峄漣 gian. 膼峄 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 膽瓢峄 膽i峄乽 膽贸 c谩c b岷 n锚n th峄眂 hi峄噉 s啤n ch峄憂g th岷 t峄 giai 膽o岷 膽岷. Hi峄噉 nay tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 r岷 nhi峄乽 c谩c s岷 ph岷﹎ s啤n ch峄憂g th岷 c农ng nh瓢 c谩c 膽啤n v峄 thi c么ng ch峄憂g th岷. H么m nay Thu岷璶 Ph谩t s岷 gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 b岷 c谩c s岷 ph岷﹎ s啤n ch峄憂g th岷 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 ch峄憂g th岷 v瓢峄 tr峄檌 100%. V脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng s啤n ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i uy t铆n, gi谩 r岷 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai..v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶.

C谩c Lo岷 S啤n Ch峄憂g Th岷 Ngo脿i Tr峄漣 Gi煤p 膼em L岷 Hi峄噓 Qu岷 V瓢峄 Tr峄檌 100%

1.S啤n ch峄憂g th岷 Dulux

漂u 膽i峄僲

 • Ch峄憂g th岷 hi峄噓 qu岷: 膼芒y l脿 s岷 ph岷﹎ c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g th岷 v瓢峄 tr峄檌 g岷 2 l岷 so v峄沬 m峄檛 s峄 s岷 ph岷﹎ ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g 膽峄﹏g. 膼瓢峄 s峄 d峄g ph峄 bi岷縩 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄憂g th岷 hi峄噉 nay.
 • M脿u s岷痗 t瓢啤i 膽岷筽: Ngo脿i vi峄嘽 n岷痬 gi峄 vai tr貌 quan tr峄峮g nh岷 l脿 ch峄憂g th岷. Song s岷 ph岷﹎ n脿y c貌n gi煤p gia t膬ng gi谩 tr峄 th岷﹎ m峄 cho c么ng tr矛nh v峄沬 c谩c m脿u ghi n峄乶 nh茫 nh岷穘. Dulux gi煤p l脿m cho b峄 m岷穞 s谩ng 膽岷筽.
 • D峄 d脿ng thi c么ng: S岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng c岷 tr峄檔 v峄沬 xi m膬ng n锚n qu谩 tr矛nh thi c么ng r岷 d峄 s峄 d峄g. Ngo脿i ra c貌n c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g l岷 ki峄乵 ho谩 v脿 ch峄憂g r锚u m峄慶 t峄憈.
S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣

S啤n ch峄憂g th岷 ngo脿i tr峄漣

峄╪g d峄g

S峄 d峄g t峄 trong ra ngo脿i 膽峄慽 v峄沬 c谩c b峄 m岷穞 n岷眒 ngang ho岷穋 th岷硁g 膽峄﹏g. V脿 c么ng t谩c ch峄憂g th岷 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 sau khi thi c么ng xong聽

ph岷 x芒y, tr谩t t瓢峄漬g m峄檆, th峄眂 hi峄噉 tr瓢峄沜 khi thi c么ng ho脿n thi峄噉.

2.S啤n ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g Jotun

漂u 膽i峄僲

 • Ch峄憂g th岷 t峄慽 瓢u, ng膬n ch岷穘 h岷g m峄 kh峄廼 s峄 th岷 n瓢峄沜. B岷 v峄 m脿u s啤n lu么n b峄乶 b峄 theo th峄漣 gian, th谩ch th峄ヽ m峄峣 膽i峄乽 ki峄噉 th峄漣 ti岷縯 c峄眂 膽oan.
 • S岷 ph岷﹎ s啤n ch峄憂g th岷 Jotun s峄 h峄痷 膽峄 膽脿n h峄搃 cao, c贸 vai tr貌 che ph峄 c谩c v岷縯 n峄﹖ nh峄.
 • S啤n ch峄憂g th岷 Jotun kh么ng c岷 ph岷 tr峄檔 v峄沬 xi m膬ng, gi煤p 膽em l岷 hi峄噓 qu岷 thi c么ng tuy峄噒 膽峄慽. D峄 d脿ng cho ng瓢峄漣 thi c么ng, an to脿n cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.
 • Lo岷 s啤n n脿y cho 膽岷穋 t铆nh kh么 c峄眂 nhanh, kh么ng s峄 d峄g m霉i 膽峄檆 h岷, an to脿n 膽峄慽 v峄沬 s峄ヽ kh峄廵 con ng瓢峄漣.
 • 膼a d岷g v峄 m脿u s岷痗 ph霉 h峄 m峄峣 phong c谩ch, c谩 t铆nh.

峄╪g d峄g

S啤n Jotun ch峄憂g th岷 t峄憈 tr锚n m峄峣 b峄 m岷穞 t瓢峄漬g. Ch岷硁g h岷 nh瓢 t瓢峄漬g b锚 t么ng, t么 v峄痑 c谩c v峄 tr铆 kh么ng gian ngo岷 th岷, n峄檌 th岷.

3.S啤n ch峄憂g th岷 Kova

漂u 膽i峄僲

 • S啤n c贸 kh岷 n膬ng ng膬n ch岷穘 s峄 x芒m nh岷璸 c峄 n瓢峄沜 t峄 ngo脿i v脿o. S峄 h峄痷 膽峄 b峄乶 cao s峄 d峄g 15 n膬m v岷玭 gi峄 膽瓢峄 ch岷 l瓢峄g t峄憈.
 • S岷 ph岷﹎ s啤n Kova c贸 膽岷穋 t铆nh ch峄媢 m脿i m貌n, s峄 kh谩ng n瓢峄沜 t峄憈, s峄 kh谩ng ki峄乵 cao.
 • S啤n Kova kh么ng ch峄゛ c谩c h贸a ch岷 膽峄檆 h岷, an to脿n 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 thi c么ng v脿 an to脿n cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g.

峄╪g d峄g

S峄 d峄g ch峄憂g th岷 cho khu v峄眂 b峄 m岷穞 t瓢峄漬g, s脿n b锚 t么ng, khu v峄眂 h峄 t岷g h岷, b峄 n瓢峄沜 v脿 s脿n nh脿 v峄 sinh鈥

4.S啤n ch峄憂g th岷 Lucky Paint

漂u 膽i峄僲

 • S啤n c贸 m脿u chu岷﹏, sang tr峄峮g, 膽岷筽 m岷痶, gi煤p gia t膬ng th锚m t铆nh th岷﹎ m末 trong ng么i nh脿.
 • B峄 m岷穞 c峄 s啤n c贸 kh岷 n膬ng ch峄媢 膽峄眓g m脿i m貌n cao, ch峄憂g b谩m b峄, m岷g 峄. L岷 d峄 d脿ng lau ch霉i, v峄 sinh m脿 kh么ng s峄 岷h h瓢峄焠g v峄 m脿u s岷痗 s啤n.
 • S啤n ch峄憂g th岷 n瓢峄沜 c峄眂 t峄憈, gi煤p ng膬n ng峄玜 n岷 m峄慶, rong r锚u. R岷 th铆ch h峄 v峄沬 th峄漣 ti岷縯 n贸ng 岷﹎, m瓢a nhi峄乽 nh瓢 峄 khu v峄眂 mi峄乶 B岷痗 Vi峄噒 Nam.
 • 膼岷穋 bi峄噒 s啤n ch峄憂g th岷 Lucky c貌n c贸 ch峄゛ c谩c th脿nh ph岷 ti锚u di峄噒 vi khu岷﹏ si锚u vi峄噒. V脿 kh么ng h峄 g芒y d峄 峄﹏g khi ti岷縫 x煤c.

峄╪g d峄g

S啤n ch峄憂g th岷 Lucky Paint r岷 th铆ch h峄 s峄 d峄g cho c谩c c岷 tr煤c xi m膬ng cho n峄檌 & ngo岷 th岷 nh脿.

5.S啤n ch峄憂g th岷 Sika

漂u 膽i峄僲

 • Kh岷 n膬ng th岷﹎ th岷 c岷 t岷 tinh th峄, h矛nh th脿nh nhi峄乽 l峄沺 m脿ng b岷 v峄 v脿 ng膬n ch岷穘 n瓢峄沜 c峄眂 t峄憈.
 • Hi峄噓 qu岷 thi c么ng tri峄噒 膽峄 100% cho nhi峄乽 c么ng tr矛nh.
 • D峄 d脿ng trong thi c么ng, kh么ng y锚u c岷 k峄 thu岷璽 qu谩 ph峄ヽ t岷.
 • An to脿n, th芒n thi峄噉 膽峄慽 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g v脿 s峄ヽ kh峄廵 c峄 con ng瓢峄漣.
 • C贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g th岷 cao, th铆ch h峄 s峄 d峄g trong nhi峄乽 c么ng tr矛nh, c贸 m峄ヽ gi谩 th脿nh h峄 l媒.

峄╪g d峄g

S峄 d峄g s啤n ch峄憂g th岷 Sika l脿 s峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p ng膬n ch岷穘 s峄 th岷﹎ th岷 t峄 n瓢峄沜. 膼岷縩 c谩c b峄 m岷穞 ti岷縫 x煤c t瓢峄漬g c峄 ng么i nh脿 nh瓢 : b峄 t瓢峄漬g x芒y g岷h, b峄 t瓢峄漬g h峄 d岷, b峄 t瓢峄漬g qu茅t v么i, b峄 t瓢峄漬g xi m膬ng鈥

D峄媍h V峄 S啤n Ch峄憂g Th岷 T岷 Thu岷璶 Ph谩t

 • Thi c么ng s啤n ch峄憂g th岷
 • Ch峄憂g th岷 t瓢峄漬g nh脿
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 v峄 sinh
 • Ch峄憂g th岷 s脿n nh脿 v峄 sinh
 • Ch峄憂g th岷 thu岷璶 v脿 ng瓢峄
 • Ch峄憂g th岷 t岷g h岷
 • Ch峄憂g th岷 b峄 n瓢峄沜 膬n
 • Ch峄憂g th岷 h峄 thang m谩y
 • Ch峄憂g th岷 峄 m峄慶
 • Ch峄憂g th岷 khe ti岷縫 gi谩p
 • Ch峄憂g th岷 m谩i t么n
 • Ch峄憂g th岷 s脿n b锚 t么ng
 • Ch峄憂g th岷 c峄 峄憂g xuy锚n s脿n
 • Ch峄憂g th岷 b峄 b啤i
 • Ch峄憂g th岷 nh脿 m峄沬 x芒y
 • Ch峄憂g th岷 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷
 • Ch峄憂g th岷 t岷 Tp. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai…v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶
Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 T瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 t岷 Tphcm mi峄卬 ph铆
Chuy锚n s峄璦 nh脿 b峄 th岷 d峄檛 hi峄噓 qu岷 tri峄噒 膽峄 100%. Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 chuy锚n thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Gi谩 R岷 t岷 TPHCM.
Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy C谩ch ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy hi峄噓 qu岷 nh岷
Ch峄憂g th岷 s芒n th瓢峄g b岷眓g s啤n epoxy t岷 nh脿, cam k岷縯 chi ph铆 thi c么ng th岷 nh岷 th峄 tr瓢峄漬g. Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thu岷璶 Ph谩t
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷
B岷 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 thi c么ng l脿m ch峄憂g th岷 b岷眓g m脿ng kh貌 n贸ng gi谩 r岷 nh岷. Li锚n h峄 ngay Thu岷璶 Ph谩t 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 b谩o gi谩 mi峄卬 ph铆
Thi c么ng ch峄憂g th岷 Thi c么ng ch峄憂g th岷 – 膼峄媋 ch峄 ch峄憂g th岷 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t l脿 膽啤n v峄 Chuy锚n nh岷璶 Thi c么ng ch峄憂g th岷 Uy T铆n - Ch岷 L瓢峄g - Gi谩 C岷h Tranh t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai...