B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g

Ba蹋n c芒虁n ti虁m ba虊ng b谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 chi虂nh xa虂c nh芒虂t, m啤虂i nh芒虂t hi锚蹋n nay. M么虄i m么蹋t c么ng tri虁nh sau khi 膽a虄 hoa虁n thi锚蹋n xong ph芒虁n th么 thi虁 se虄 膽锚虂n b瓢啤虂c v锚蹋 sinh va虁 tre虂t ba虊 sau 膽o虂 m啤虂i 膽锚虂n s啤n lo虂t va虁 s啤n phu虊. M么虄i m么蹋t c么ng 膽oa蹋n se虄 co虂 m么蹋t m瓢虂c gia虂 thi c么ng kha虂c nhau n锚虂u ba蹋n kh么ng thu锚 tro蹋n go虂i. Do 膽o虂, ba蹋n c芒虁n ti虁nh toa虂n, n膬虂m b膬虂t ky虄 l瓢啤虄ng cu虄ng nh瓢 la虁 t瓢蹋 mi虁nh mua v芒蹋t t瓢. Chi虂nh vi虁 v芒蹋y, vi锚蹋c n膬虂m b膬虂t chi phi虂 th瓢蹋c t锚虂 膽锚虊 co虂 th锚虊 ti虂nh toa虂n d瓢蹋 tru虁 chi phi虂 la虁 v么 cu虁ng c芒虁n thi锚虂t. H么m nay, d峄媍h v峄 s啤n nh脿 chu虂ng t么i se虄 chia se虊 膽锚虂n Quy虂 kha虂ch ha虁ng 膽ang co虂 d瓢蹋 膽i蹋nh s啤n nha虁, s啤n ba虊 nha虁. Ba虊ng ba虂o gia虂 thi c么ng s啤n ba虊 m啤虂i nh芒虂t va虁 chi虂nh xa虂c nh芒虂t nhe虂!.聽

B谩o Gi谩 Nh芒n C么ng S啤n B岷 – 膼啤n Gia虂 Nh芒n C么ng S啤n Ba虊 Hi锚蹋n Nay Bao Nhi锚u Ti锚虁n 1m2?

Gia虂 nh芒n c么ng s啤n ba虊 膽瓢啤蹋c quy ra d瓢蹋a va虁o nh瓢虄ng y锚虂u t么虂聽 sau 膽芒y:

 • Di锚蹋n ti虂ch s啤n ba虊: N锚虂u di锚蹋n ti虂ch s啤n ba虊 ca虁ng l啤虂n. Quy ra 膽啤n gia虂 nh芒n c么ng s啤n ba虊 cu虄ng se虄 膽瓢啤蹋c 瓢u 膽a虄i nhi锚虁u h啤n la虁 ca虂c c么ng tri虁nh quy m么 di锚蹋n ti虂ch nho虊.
 • S么虂 l瓢啤蹋ng l啤虂p s啤n ba虊: N锚虂u s啤n ba虊 ca虁ng nhi锚虁u l啤虂p thi虁 膽啤n gia虂 s啤n ba虊 se虄 ca虁ng cao h啤n so v啤虂i ca虂c tr瓢啤虁ng h啤蹋p chi虊 th瓢蹋c hi锚蹋n s啤n ba虊 1 l啤虂p.

Hi锚蹋n nay ta蹋i c么ng ty X芒y D瓢蹋ng Thu芒蹋n Pha虂t chu虂ng t么i nh芒蹋n thi c么ng s啤n ba虊 1 l啤虂p ( g么虁m 1 l啤虂p lo虂t va虁 2 l啤虂p s啤n phu虊 ma虁u). Thi虁 co虂 m瓢虂c gia虂 dao 膽么蹋ng khoa虊ng t瓢虁 15.000 – 20.000膽/m2 t瓢啤虁ng. V芒蹋y c瓢虂 thi c么ng th锚m 1 l啤虂p ba虊 thi虁 膽啤n gia虂 se虄 c么蹋ng th锚m la虁 5.000膽/m2.

 • B锚虁 m膬蹋t t瓢啤虁ng: B锚虁 m膬蹋t cu虊a t瓢啤虁ng cu虄 va虁 t瓢啤虁ng m啤虂i thi虁 khi thi c么ng s啤n ba虊 se虄 co虂 m么蹋t m瓢虂c gia虂 kha虂c nhau.

Ba虊 t瓢啤虁ng m啤虂i thi虁 se虄 pha虊i t么虂n nhi锚虁u c么ng s瓢虂c cu虄ng nh瓢 th啤虁i gian thi c么ng h啤n so v啤虂i ba虊 t瓢啤虁ng cu虄. Do 膽o虂 ma虁 膽啤n gia虂 nh芒n c么ng s啤n ba虊 cho t瓢啤虁ng m啤虂i th瓢啤虁ng se虄 cao h啤n so v啤虂i s啤n ba虊 t瓢啤虁ng cu虄.

Ba虊ng Ba虂o Gia虂 Nh芒n C么ng S啤n Ba虊 M啤虂i Nh芒虂t – Chi虂nh Xa虂c Nh芒虂t

H岷g m峄 thi c么ng

膼啤n gi谩/VND 膼啤n v峄 t铆nh/M2

S啤n T瓢峄漬g Nh脿

Nh芒n c么ng th峄眂 hi峄噉 s啤n t瓢峄漬g b锚n trong nh脿 cho nh峄痭g c么ng tr矛nh c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch th峄眂 t峄 200m2 tr峄 l锚n. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u聽

18.000 m2
Nh芒n c么ng & v岷璽 t瓢 s啤n t瓢峄漬g cho t瓢峄漬g 峄 b锚n trong nh脿 cho nh峄痭g c么ng tr矛nh c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch th峄眂 t峄 200m2 tr峄 l锚n. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u 45.000

m2

Nh芒n c么ng th峄眂 hi峄噉 s啤n t瓢峄漬g b锚n ngo脿i nh脿 cho nh峄痭g c么ng tr矛nh c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch th峄眂 t峄 200m2 tr峄 l锚n. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u

25.000 m2
Nh芒n c么ng & v岷璽 t瓢 s啤n t瓢峄漬g cho t瓢峄漬g 峄 b锚n ngo脿i nh脿 cho nh峄痭g c么ng tr矛nh c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch th峄眂 t峄 200m2 tr峄 l锚n. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 m脿u 50.000

m2

S啤n B岷 Cho T瓢峄漬g

Nh芒n c么ng th峄眂 hi峄噉 s啤n b岷 cho t瓢峄漬g 峄 b锚n trong nh脿 2 l峄沺. 膼瓢峄 r谩p m峄媙 tr瓢峄沜 khi thi c么ng聽 25.000

m2

Nh芒n c么ng th峄眂 hi峄噉 s啤n b岷 tr岷 cho t瓢峄漬g 峄 b锚n trong nh脿 2 l峄沺. 膼瓢峄 r谩p m峄媙 tr瓢峄沜 khi thi c么ng

30.000 m2
Nh芒n c么ng th峄眂 hi峄噉 s啤n b岷 cho t瓢峄漬g 峄 b锚n ngo脿i nh脿 2 l峄沺. 膼瓢峄 r谩p m峄媙 tr瓢峄沜 khi thi c么ng 30.000

m2

Nh芒n c么ng s啤n b岷 cho t瓢峄漬g 峄 b锚n trong nh脿. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄

42.000 m2
Nh芒n c么ng b岷 tr岷 nh脿 & s啤n tr岷 nh脿. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 55.000

m2

Nh芒n c么ng b岷 t瓢峄漬g nh脿 & s啤n t瓢峄漬g ngo脿i nh脿. G峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄

55.000 m2
Nh芒n c么ng & v岷璽 t瓢 thi c么ng b岷 t瓢峄漬g & s啤n t瓢峄漬g b锚n trong nh脿 g峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 75.000

m2

Nh芒n c么ng & v岷璽 t瓢 thi c么ng b岷 tr岷 & s啤n t瓢峄漬g cho tr岷 nh脿 bao g峄搈 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄

80.000 m2
Nh芒n c么ng & v岷璽 t瓢 b岷 t瓢峄漬g & s啤n t瓢峄漬g b锚n ngo脿i nh脿 g峄搈 c贸 1 l峄沺 s啤n l贸t & 2 l峄沺 s啤n ph峄 85.000

m2

B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷

B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷

Xem th锚m:

Tham kh岷 th锚m b岷g b谩o gi谩 s啤n l岷 nh脿 t岷 c谩c qu岷璶 gi峄沬 膽芒y:

 1. https://tpny.vn/tho-son-nha-tai-quan-1.html
 2. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-tai-quan-2.html
 3. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-quan-3.html
 4. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-o-tai-quan-4.html
 5. https://tpny.vn/tho-son-nha-o-tai-quan-5.html
 6. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-o-tai-quan-6-uy-tin.html
 7. https://tpny.vn/doi-tho-son-nha-tai-quan-7.html
 8. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-8.html
 9. https://tpny.vn/tho-son-nha-tai-quan-9.html
 10. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-10.html
 11. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-11.html
 12. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-12.html
 13. https://thuanphatnhuy.com/dich-vu-son-nha-tai-quan-thu-duc.html
 14. https://tpny.vn/tho-chuyen-nhan-son-nha-o-tai-quan-binh-thanh.html
 15. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-phu-nhuan.html
 16. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-tan-binh.html
 17. https://tpny.vn/tho-chuyen-nhan-son-nha-tai-tan-phu.html
 18. https://tpny.vn/cong-ty-chuyen-nhan-son-nha-tai-binh-tan.html
 19. https://tpny.vn/doi-tho-chuyen-son-nha-o-tai-quan-go-vap.html
5/5 - (4 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n l岷 nh脿 c农 B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s啤n l岷 nh脿 c农 膽煤ng k峄 thu岷璽, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ti岷縩 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM.
D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n d峄媍h v峄 s啤n nh脿 - Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n nh脿 膽岷筽 - B岷g m脿u s啤n nh脿 m峄沬 nh岷 2020 - Th峄 thi c么ng s啤n 膽岷筽.
B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n
D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h Cao C岷, Gi谩 R岷, Ch岷 L瓢峄g, Chuy锚n Nghi峄噋 t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, Bi锚n H貌a, V农ng T脿u, 膼峄搉g Nai..
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 c谩c lo岷 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
鉂垛湐锔 Mua s啤n gi岷 膽谩 峄 膽芒u? C贸 n锚n s啤n gi岷 膽谩? B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩, gi岷 g峄, M岷玼 s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h 膽岷筽 nh岷 hi峄噉 nay.