B谩o gi谩 d峄媍h v峄 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h c峄檛 vu么ng & c峄檛 tr貌n

S啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h ng脿y nay 膽ang d岷 tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩 v脿 r岷 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g. L脿 b峄焛 v矛 膽峄 cao c岷 hi峄噉 膽岷, b峄乶, 膽岷筽 c貌n c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g th岷 c峄眂 k矛 t峄憈. B锚n c岷h 膽贸, m峄ヽ chi ph铆 v脿 th峄漣 gian thi c么ng c农ng r岷 ti岷縯 ki峄噈 so v峄沬 vi峄嘽 峄憄 膽谩 th岷璽. V岷瓂 s岷 ph岷﹎ n脿y c贸 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 膽岷穋 tr瓢ng g矛? Quy tr矛nh thi c么ng nh瓢 th岷 n脿o th矛 膽岷 膽瓢峄 ch岷 l瓢峄g v脿 m峄ヽ 膽峄 th岷﹎ m峄 cao nh岷? M峄漣 c谩c b岷 c霉ng Thu岷璶 Ph谩t t矛m hi峄僽 c峄 th峄 h啤n nh茅!

N岷縰 b岷 c贸 nhu c岷 thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 膼岷筽 – Ch岷 L瓢峄g – Gi谩 R岷 h茫y li锚n h峄 ngay cho Thu岷璶 Ph谩t. Ch煤ng t么i l脿 膽啤n v峄 chuy锚n cung c岷 – thi c么ng s啤n gi岷 膽谩 膽岷 chu岷﹏ ch岷 l瓢峄g – gi谩 c峄眂 k矛 t峄憈 t岷 TP. H峄 Ch铆 Minh, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai鈥 B岷 mu峄憂 nh岷璶 b谩o gi谩, h峄 tr峄 t瓢 v岷 s岷 ph岷﹎ th矛 h茫y li锚n h峄 ngay cho d峄媍h v峄 s啤n nh脿 ch煤ng t么i nh茅!

Tham kh岷 b岷g gi谩:

S啤n Gi岷 膼谩 C岷﹎ Th岷h L脿 G矛?

_ S啤n gi岷 膽谩 c贸 t锚n ti岷縩g Anh – Painted Stone Imitation. 膼芒y l脿 s岷 ph岷﹎ s啤n ch峄゛ th脿nh ph岷 ch铆nh l脿 Pure Acrylic 膽i k猫m m峄檛 s峄 ph峄 gia kh谩c. Khi ho脿n thi峄噉 thi c么ng s岷 t岷 ra 膽瓢峄 b峄 m岷穞 v峄沬 m脿u s岷痗 v脿 c谩c v芒n gi峄憂g v峄沬 膽谩 t峄 nhi锚n.聽

_ S啤n gi岷 膽谩 th瓢峄漬g 膽瓢峄 d霉ng cho b峄 m岷穞 c峄檛, cho t瓢峄漬g hay tr岷 nh脿. Gi煤p t岷 c岷 gi谩c sang tr峄峮g – cao c岷, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 c谩c c么ng tr矛nh ki岷縩 tr煤c y锚u c岷 t铆nh th岷﹎ m峄 cao.

Ph瓢啤ng Ph谩p & Quy Tr矛nh Thi C么ng S啤n C岷﹎ Th岷h

S啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h

1/Ph瓢啤ng ph谩p thi c么ng c贸 t铆nh th岷﹎ m峄 cao

 • S啤n gi岷 膽谩 v芒n b峄檛: S峄 d峄g dao tr茅t ho岷穋 b岷 b岷 t瓢峄漬g 膽峄 khu岷 b峄檛 pha & m脿u s啤n t岷 th脿nh. C谩ch n脿y gi煤p cho s啤n gi岷 gi峄憂g v峄沬 膽谩 t峄 nhi锚n
 • S啤n gi岷 膽谩 v芒n ch岷: S峄 d峄g s啤n gi岷 膽谩 ch岷 l锚n tr锚n b峄 m岷穞 t瓢峄漬g, c峄檛, b锚 t么ng v脿 th岷h cao nh岷眒 t岷 hi峄噓 峄﹏g gi岷 膽谩.
 • S啤n gi岷 膽谩 h岷: S岷 ph岷﹎ n脿y 膽瓢峄 t岷 t峄 b峄檛 膽谩, titan, silicat & keo b贸ng t岷 th脿nh. S岷 ph岷﹎ n脿y chuy锚n 膽瓢峄 d霉ng 膽峄 l脿m v芒n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h.

膼峄 b峄乶 c峄 s啤n gi岷 c岷﹎ th岷h kh谩 cao do 膽贸 th峄漣 gian s峄 d峄g c贸 th峄 s岷 l锚n 膽岷縩 10-15 n膬m ngo脿i tr峄漣 & 15-20 n膬m cho kh么ng gian n峄檌 th岷. C峄 th峄 c谩c b瓢峄沜 thi c么ng 膽岷 chu岷﹏ k峄 thu岷璽 nh瓢 sau.

2/Quy tr矛nh thi c么ng 膽岷 th岷﹎ m峄 cao

鉃 Chu岷﹏ b峄 b峄 m岷穞 thi c么ng

 • 膼岷 b岷 b峄 m岷穞 lu么n kh么 v脿 s岷h, x峄 l媒 m峄峣 v岷縯 n峄﹖ nh峄, m岷g r锚u m峄慶, b峄 b岷﹏ v脿 nh峄痭g l峄沺 s啤n hay v峄痑 c农.
 • 膼峄慽 v峄沬 c谩c c么ng tr矛nh m峄沬 thi c么ng xong, 膽峄 kho岷g 15 – 20 ng脿y. 膼峄 cho k岷縯 c岷 c么ng tr矛nh 膽瓢峄 峄昻 膽峄媙h sau 膽贸 m峄沬 thi c么ng.
 • L脿m ph岷硁g b峄 m岷穞 v峄沬 mastic d岷籵, gi煤p tr谩nh nh峄痭g v岷縯 n峄﹖ ch芒n chim. 膼峄搉g th峄漣 gi煤p t岷 l峄沺 k岷縯 d铆nh, l瓢u 媒, ph岷 膽瓢峄 ph峄 1 l峄沺 s啤n l贸t ki峄乵 tr瓢峄沜 khi ti岷縩 h脿nh thi c么ng c谩c l峄沺 s啤n ti岷縫 theo. 膼岷穋 bi峄噒, ch煤 媒 kh么ng s峄 d峄g c谩c d貌ng b峄檛 b岷 膽峄 l脿m matit.

鉃 Quy tr矛nh th峄眂 hi峄噉

 1. Tr茅t 2 – 3 l峄沺 mastic d岷籵 gi煤p l脿m ph岷硁g b峄 m岷穞 thi c么ng. Tr谩m b铆t nh峄痭g v岷縯 ch芒n chim, tr茅t m峄梚 l峄沺 ph岷 c谩ch nhau t峄 4 – 6 ti岷縩g. Ch峄 kh么 trong kho岷g 12 ti岷縩g.
 2. X峄 l媒 b峄 m岷穞, 膽岷 b岷 ph岷 s岷h b峄 b岷﹏, l岷 kh膬n 岷﹎ lau s岷h s岷. Vi峄嘽 n脿y gi煤p cho l峄沺 s啤n gi岷 膽谩 膽瓢峄 m峄媙 m脿ng h啤n.聽
 3. Qu茅t 1 l峄沺 s啤n l贸t kh谩ng ki峄乵, ch峄峮 m脿u tr岷痭g ho岷穋 m脿u g岷 tone v峄沬 m脿u s啤n gi岷 膽谩. Ch峄 kh么 t峄 4 – 6 ti岷縩g.
 4. S峄 d峄g s煤ng phun chuy锚n d峄g ho岷穋 bay tr茅t 膽峄 s啤n l锚n b峄 m岷穞. 膼峄 c贸 th峄 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao nh岷 b岷 h茫y d霉ng rulo nh煤ng v峄沬 n瓢峄沜 s岷h v脿 l膬n l岷. V脿 l峄沺 s啤n gi岷 膽谩 n脿y c岷 ph岷 膽峄 kh么 t峄慽 thi峄僽 24 ti岷縩g r峄搃 m峄沬 d霉ng gi岷 nh谩m v岷 膽峄 x岷 nh谩m.聽
 5. B瓢峄沜 cu峄慽 c霉ng l脿 ph峄 th锚m 1 l峄沺 keo b贸ng h峄 d岷. Gi煤p gia t膬ng 膽峄 b峄乶 膽岷筽 cho s啤n.

L瓢u 媒, kh么ng 膽瓢峄 膽峄 cho l峄沺 s啤n m峄沬 v峄玜 thi c么ng ti岷縫 x煤c tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 n瓢峄沜 m瓢a. 脥t nh岷 l脿 sau 8 gi峄 thi c么ng.聽

漂u 膼i峄僲 N峄昳 B岷璽 C峄 S啤n Gi岷 C岷﹎ Th岷h

 1. Chi ph铆 gi谩 th脿nh : So v峄沬 vi峄嘽 trang tr铆 n峄檌 th岷 b岷眓g 峄憄 膽谩 th岷璽 th矛 gi谩 c峄 s啤n gi岷 膽谩 t岷 1/3. Do kh谩 d峄 thi c么ng n锚n v峄 t峄昻g th峄 ho脿n thi峄噉 s岷 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 h啤n c峄眂 k矛 nhi峄乽 so v峄沬 vi峄嘽 峄憄 膽谩 th岷璽 m脿 v岷玭 kh么ng l脿m gi岷 膽i 膽峄 b峄乶 膽岷筽 v脿 cao c岷 c峄 c么ng tr矛nh.
 2. Gi峄 v岷 膽岷筽 cao c岷, trang tr峄峮g m脿 v岷玭 kh么ng khi岷縩 t膬ng tr峄峮g t岷 c么ng tr矛nh.
 3. C贸 th峄 thi c么ng cho c岷 chi ti岷縯 kh么ng th峄 峄憄 膽瓢峄 c谩c lo岷 膽谩 thi锚n nhi锚n nh瓢 m岷穞 cong, c谩c chi ti岷縯 g贸c c岷h nh峄, c谩c 膽瓢峄漬g vi峄乶, h峄峚 ti岷縯 ki岷縩 tr煤c v脿 ph霉 膽i锚u,鈥
 4. Thi c么ng nh岷 nh脿ng, thu岷璶 ti峄噉, thao t谩c nhanh, kh么ng g芒y nguy hi峄僲.
 5. C贸 膽峄 b峄乶 12鈥16 n膬m cho khu v峄眂 ngo脿i tr峄漣, 16 鈥 22 n膬m khu v峄眂 trong nh脿.
 6. Ch峄媢 tia UV v脿 thay 膽峄昳 th峄漣 ti岷縯 r岷 t峄憈, ch峄媢 ch霉i r峄璦, m峄ヽ 膽峄 co gi茫n t峄憈, ch峄憂g 岷﹎ 瓢峄泃 t峄憈, b峄乶 dai, l脿 c谩c 膽岷穋 t铆nh m脿 膽谩 t峄 nhi锚n s岷 kh么ng th峄 c贸 膽瓢峄. Ngo脿i ra ch煤ng c貌n ch峄憂g th岷 kh谩 t峄憈.
 7. D峄 d脿ng l脿m m峄沬 ho岷穋 thay 膽峄昳 m岷玼 m茫 sau th峄漣 gian d脿i s峄 d峄g.
 8. S啤n gi岷 膽谩 kh么ng ch谩y v脿 kh么ng g芒y 膽峄檆 h岷, kh么ng ch峄゛ ch矛 hay th峄 ng芒n & c谩c h贸a ch岷 h贸a h峄峜 kh谩c, r岷 an to脿n cho ng瓢峄漣 thi c么ng v脿 ng瓢峄漣 d霉ng.

Tham kh岷 th锚m b脿i vi岷縯 li锚n quan:

5/5 - (2 b矛nh ch峄峮)

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S啤n l岷 nh脿 c农 B岷g b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n l岷 nh脿 c农 tr峄峮 g贸i gi谩 r岷 t岷 TPHCM
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch s啤n l岷 nh脿 c农 膽煤ng k峄 thu岷璽, gi煤p ti岷縯 ki峄噈 t峄慽 瓢u chi ph铆. Ti岷縩 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 s啤n s峄璦 nh脿 c农 chuy锚n nghi峄噋 t岷 TPHCM.
D峄媍h v峄 s啤n nh脿 膽岷筽 Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 b谩o gi谩 d峄媍h v峄 s啤n nh脿 gi谩 r岷 t岷 TPHCM
X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n d峄媍h v峄 s啤n nh脿 - Th峄 s啤n nh脿 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 s啤n nh脿 膽岷筽 - B岷g m脿u s啤n nh脿 m峄沬 nh岷 2020 - Th峄 thi c么ng s啤n 膽岷筽.
B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 matit, S啤n n瓢峄沜 theo m2 s脿n & t瓢峄漬g
B岷g B谩o gi谩 nh芒n c么ng s啤n b岷 m峄沬 nh岷, ch铆nh x谩c nh岷. D峄媍h v峄 thi c么ng s啤n b岷 tr峄峮 g贸i t岷 TPHCM UY T脥N, CHUY脢N NGHI峄哖, GI脕 R岷
B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩 c谩c lo岷 cam k岷縯 gi谩 r岷 nh岷
鉂垛湐锔 Mua s啤n gi岷 膽谩 峄 膽芒u? C贸 n锚n s啤n gi岷 膽谩? B谩o gi谩 thi c么ng l脿m s啤n gi岷 膽谩, gi岷 g峄, M岷玼 s啤n gi岷 膽谩 c岷﹎ th岷h 膽岷筽 nh岷 hi峄噉 nay.