Thay v貌i hoa sen gi谩 r岷 nh岷 & C谩ch x峄 l媒 s峄 c峄 v貌i hoa sen

V貌i hoa sen l脿 m峄檛 trong nh峄痭g thi岷縯 b峄 v峄 sinh c岷 thi岷縯 trong cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 nay. Sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g, vi峄嘽 thay thay th岷 v貌i hoa sen l脿 r岷 c岷 thi岷縯. Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜, thay th岷, l岷痯 膽岷穞 v貌i hoa sen t岷 nh脿.

C谩c th瓢啤ng hi峄噓 v貌i hoa sen t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay

V貌i hoa s岷 膽瓢峄 s峄 d峄g ng脿y c脿ng nhi峄乽 t峄 th脿nh th峄 膽岷縩 n么ng th么n. C霉ng Thu岷璶 Ph谩t ch煤ng t么i 膽i峄僲 l岷 m峄檛 s峄 th瓢啤ng hi峄噓 v貌i hoa sen 膽瓢峄 y锚u th铆ch nh岷 hi峄噉 nay.

V貌i sen n贸ng l岷h Toto

L脿 m峄檛 th瓢啤ng hi峄噓 膽岷縩 t峄 Nh岷璽 B岷 – 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 r岷 cao v峄 ch岷 l瓢峄g. T峄 khi du nh岷璸 v脿o th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒, d貌ng s岷 ph岷﹎ v貌i hoa sen Toto nh岷璶 膽瓢峄 s峄 y锚u th铆ch t峄 kh谩ch h脿ng.

Quy tr矛nh s岷 xu岷 ra nh峄痭g chi岷縞 v貌i hoa sen Toto 膽瓢峄 ki峄僲 膽峄媙h m峄檛 c谩ch ch岷穞 ch岷. Do 膽贸 ch岷 l瓢峄g lu么n 膽瓢峄 膽岷 b岷 v脿 膽峄 cao. V峄 t铆nh th岷﹎ m峄, v貌i hoa sen Toto mang 膽岷縩 m峄檛 n茅t 膽岷筽 sang tr峄峮g, hi峄噉 膽岷.

V峄沬 hai ch岷 膽峄 n贸ng v脿 l岷h, b岷 c贸 th峄 s峄 d峄g v貌i hoa sen Toto trong m峄峣 th峄漣 ti岷縯. 膼芒y c农ng l脿 瓢u 膽i峄僲 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng y锚u th铆ch v峄沬 d貌ng s岷 ph岷﹎ v貌i hoa sen th瓢啤ng hi峄噓 Toto.

V貌i hoa sen th瓢啤ng hi峄噓 INAX

C农ng l脿 m峄檛 c谩i t锚n 膽岷縩 t峄 x峄 s峄 hoa anh 膽脿o, v貌i hoa sen th瓢啤ng hi峄噓 Inax 膽瓢峄 h脿ng tri峄噓 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng Vi峄噒 l峄盿 ch峄峮. Th瓢啤ng hi峄噓 Inax c贸 m岷穞 t岷 Vi峄噒 Nam v脿o nh峄痭g n膬m 2000, v峄沬 c谩c m岷穞 h脿ng ch峄 膽岷 v峄 thi岷縯 b峄 v峄 sinh. Trong 膽贸, v貌i hoa sen Inax 膽瓢峄 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng y锚u th铆ch v脿 l峄盿 ch峄峮 nhi峄乽 nh岷.

Th瓢啤ng hi峄噓 Inax thu峄檆 t岷璸 膽o脿n LIXIL – th瓢啤ng hi峄噓 thi岷縯 b峄 v峄 sinh h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬 v峄沬 r岷 nhi峄乽 c么ng ty con tr锚n th岷 gi峄沬. Thi岷縯 b峄 v峄 sinh, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 d貌ng s岷 ph岷﹎ v峄沬 th瓢啤ng hi峄噓 Inax 膽茫 c贸 m岷穞 t岷 h啤n 150 qu峄慶 gia tr锚n th岷 gi峄沬.

V貌i hoa sen Grohe

M峄檛 th瓢啤ng hi峄噓 膽岷縩 t峄 膼峄ヽ, v貌i hoa sen th瓢啤ng hi峄噓 Grohe 膽茫 c贸 m岷穞 t岷 nhi峄乽 qu峄慶 gia tr锚n th岷 gi峄沬, trong 膽贸 c贸 Vi峄噒 Nam. V峄 m岷玼 m茫, ki峄僽 d谩ng c峄 v貌i hoa sen Grohe lu么n nh岷璶 膽瓢峄 s峄 h脿i l貌ng v脿 膽谩nh gi谩 cao t峄 ph铆a kh谩ch h脿ng.

Thay v貌i hoa sen

T岷 sao c岷 thay th岷 v貌i hoa sen?

Trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g, do nhi峄乽 y岷縰 t峄 kh谩c nhau t谩c 膽峄檔g l脿m h峄弉g v貌i hoa sen. M峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄 h峄弉g v貌i hoa sen th瓢峄漬g g岷穚 nh岷 nh瓢:

  • G茫y v貌i hoa sen
  • H峄弉g d芒y d岷玭 t峄沬 v貌i hoa sen
  • V貌i hoa sen b峄 t岷痗, kh么ng ch岷 n瓢峄沜 膽峄乽
  • V貌i hoa sen b峄 h峄弉g c么ng t岷痗 膽i峄乽 ch峄塶h l瓢峄g n瓢峄沜
  • D芒n d岷玭 n瓢峄沜 t峄沬 v貌i hoa sen b峄 r貌 r峄 n瓢峄沜

Khi g岷穚 ph岷 nh峄痭g t矛nh tr岷g tr锚n, b岷 c岷 c贸 bi峄噉 ph谩p x峄 l媒 k峄媝 th峄漣. Tuy nhi锚n b岷 c岷 t矛m ki岷縨 nh峄痭g 膽啤n v峄 s峄璦 ch峄痑, thay th岷 v貌i hoa sen uy t铆n, ch岷 l瓢峄g. Gi峄痑 h脿ng ng脿n 膽啤n v峄 s峄璦 ch峄痑 thi岷縯 b峄 v峄 sinh, b岷 n锚n ch峄峮 c谩i t锚n n脿o 膽峄 膽岷穞 ni峄乵 tin?

膼啤n v峄 thay th岷 v貌i hoa sen

T岷 HCM, c么ng ty Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 d峄媍h v峄 thay th岷 v貌i hoa sen t岷 nh脿 theo y锚u c岷. Ch煤ng t么i nh岷璶 s峄璦 ch峄痑 膽i峄噉 n瓢峄沜 c谩c t矛nh tr岷g h峄弉g v貌i hoa sen t岷 nh脿. V峄沬 膽峄檌 ng农 k峄 s瓢 l脿nh ngh峄, ch煤ng t么i c贸 th峄 x峄 l媒 c谩c t矛nh tr岷g h峄弉g v貌i hoa sen m峄檛 c谩ch d峄 d脿ng v脿 nhanh ch贸ng.

V峄 ch岷 l瓢峄g v脿 chi ph铆 s峄璦 ch峄痑, thay th岷 v貌i hoa sen t岷 Thu岷璶 Ph谩t b岷 c贸 th峄 ho脿n to脿n y锚n t芒m. Ch煤ng t么i cam k岷縯 ch峄 s峄 d峄g h脿ng ch铆nh h茫ng khi thay th岷 v峄沬 chi ph铆 th岷 nh岷. C谩c d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑, thay th岷 thi岷縯 b峄 v峄 sinh c峄 Thu岷璶 Ph谩t lu么n 膽瓢峄 kh谩ch h脿ng 膽谩nh gi谩 cao.

Thu岷璶 Ph谩t lu么n s岷祅 s脿ng ph峄 v峄 qu媒 kh谩ch h脿ng m峄峣 l煤c t岷 khu v峄眂 HCM v脿 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶. Ch峄 c岷 b岷 c贸 nhu c岷, ch煤ng t么i r岷 h芒n h岷h 膽瓢峄 ph峄 v峄. M峄峣 th么ng tin chi ti岷縯 c岷 h峄 tr峄, b岷 h茫y g峄峣 t峄沬 Hotline 08.3590.4625 nh茅!

C谩c b脿i vi岷縯 li锚n quan b脿i thay v貌i hoa sen gi谩 r岷

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 ch峄痑 b峄 x岷 b峄搉 c岷 S峄璦 Ch峄痑 B峄 X岷 B峄搉 C岷 & S峄璦 Van C岷 N瓢峄沜 B峄搉 C岷 T岷 Nh脿
S峄璦 ch峄痑 b峄 x岷 b峄搉 c岷, s峄璦 ch峄痑 c谩c thi岷縯 b峄 v峄 sinh t岷 nh脿 v峄沬 d峄媍h v峄 s峄璦 ch峄痑 c峄 Thu岷璶 Ph谩t. Cam k岷縯 v峄 ch岷 l瓢峄g v脿 gi谩 th脿nh t峄憈 nh岷
Th峄 l岷痯 b峄搉 c岷 Th峄 l岷痯 b峄搉 c岷
D峄媍h v峄 th峄 l岷痯 b峄搉 c岷 c峄 Thu岷璶 Ph谩t cung c岷 cho kh谩ch h脿ng gi岷 ph谩p t峄慽 瓢u, s峄璦 ch峄痑 v脿 l岷痯 膽岷穞 c谩c thi岷縯 b峄 v峄 sinh t岷 HCM
S峄璦 ch峄痑 thi岷縯 b峄 v峄 sinh S峄璦 ch峄痑 thi岷縯 b峄 v峄 sinh
B岷 膽ang c岷 t矛m th峄 s峄璦 ch峄痑 thi岷縯 b峄 v峄 sinh t岷 nh脿, s峄璦 ch峄痑, thi c么ng l岷痯 膽岷穞 nhanh ch贸ng, gi谩 r岷 nh岷 HCM. Ch峄 15 膽岷縩 30 ph煤t c贸 m岷穞 t岷 nh脿
S峄璦 b峄搉 r峄璦 m岷穞 S峄璦 b峄搉 r峄璦 m岷穞
B岷 膽ang c岷 t矛m d峄媍h v峄 th峄 s峄璦 b峄搉 r峄璦 m岷穞 t岷 nh脿, s峄璦 ch峄痑 b峄搉 r峄璦 m岷穞 nhanh t岷 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai. Li锚n h峄嘥hu岷璶 Ph谩t 膽峄 h峄 tr峄 mi峄卬 ph铆 t峄憈.