S峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 – hi峄噓 qu岷

M谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽瓢峄 xem l脿 m峄檛 trong c谩c h瓢 h峄弉g th瓢峄漬g g岷穚 nh岷 峄 qu谩 tr矛nh s峄 d峄g. Nguy锚n nh芒n d岷玭 膽岷縩 t矛nh tr岷g n脿y th么ng th瓢峄漬g l脿 do m谩y l岷h s峄 d峄g l芒u ng脿y. V脿 kh么ng 膽瓢峄 v峄 sinh & b岷 tr矛 m谩y l岷h 膽峄媙h k峄 l脿m cho b峄 b岷﹏ b谩m nhi峄乽 tr锚n h峄 th峄憂g d脿n l岷h. H啤i l岷h kh么ng ph脿 ra ngo脿i 膽瓢峄 t铆ch t峄 th脿nh c谩c gi峄峵 n瓢峄沜 v脿 ch岷 xu峄憂g d瓢峄沬 s脿n. 膼峄慽 v峄沬 tr瓢峄漬g h峄 n脿y ch煤ng ta c岷 li锚n h峄 th峄 k峄 thu岷璽 t峄沬 膽峄 v峄 sinh m谩y l岷h. L脿 c贸 th峄 kh岷痗 ph峄 膽瓢峄 hi峄噉 t瓢峄g m谩y l岷h ch岷 n瓢峄沜. Sau 膽芒y X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t s岷 gi峄沬 thi峄噓 b岷 c谩c b瓢峄沜 s峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 nh茅!

L媒 do v矛 sao m谩y l岷h nh脿 b岷 b峄 ch岷 n瓢峄沜

C贸 r岷 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n g芒y ra t矛nh tr岷g m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜. Tuy nhi锚n 膽峄 膽瓢a ra ph瓢啤ng 谩n kh岷痗 ph峄 tri峄噒 膽峄 t矛nh tr岷g n脿y tr锚n d脿n l岷h. Th矛 tr瓢峄沜 ti锚n c谩c b岷 c岷 ph岷 x谩c 膽峄媙h ch铆nh x谩c c谩c nguy锚n nh芒n. D瓢峄沬 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 c谩c nguy锚n nh芒n th瓢峄漬g hay g岷穚 nh岷.

 • Do l峄梚 l岷痯 膽岷穞

膼峄慽 v峄沬 m谩y l岷h m峄沬 mua hay m峄沬 l岷痯 膽岷穞 nh瓢ng l岷 b峄 ch岷 n瓢峄沜. Th矛 nguy锚n nh芒n ch铆nh l脿 do l岷痯 膽岷穞 kh么ng 膽煤ng k峄 thu岷璽. Khi岷縩 cho 膽瓢峄漬g 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 b峄 d峄慶 v脿 ngh岷箃 m谩ng n瓢峄沜 sau鈥

S峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 - hi峄噓 qu岷

S峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 膽啤n gi岷 – hi峄噓 qu岷

 • L瓢峄沬 l峄峜 b峄 b岷﹏

Sau m峄檛 th峄漣 gian s峄 d峄g (膽峄 3 鈥 6 th谩ng), c谩c b峄 b岷﹏ s岷 b谩m nhi峄乽 峄 l瓢峄沬 l峄峜 c峄 d脿n l岷h. L煤c n脿y, h啤i l岷h s岷 kh么ng th峄 ph脿 ra b锚n ngo脿i 膽瓢峄, 膽峄峮g l岷 th脿nh nhi峄乽 gi峄峵 n瓢峄沜 v脿 ch岷 xu峄憂g s脿n.

 • 峄恘g tho谩t n瓢峄沜 b峄 ngh岷箃

峄恘g tho谩t n瓢峄沜 b峄 ngh岷箃 l脿 nguy锚n nh芒n khi岷縩 cho n瓢峄沜 kh么ng th峄 tho谩t ra ngo脿i 膽瓢峄. V脿 s岷 tr脿n ng瓢峄 l岷 v脿o b锚n trong c峄 d脿n l岷h.

Nguy锚n nh芒n khi岷縩 cho 膽瓢峄漬g 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 b峄 ngh岷箃 th么ng th瓢峄漬g do l芒u ng脿y ch瓢a 膽瓢峄 v峄 sinh. B岷 tr矛 m谩y l岷h, l脿m cho 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 ch峄゛ nhi峄乽 b峄 b岷﹏.

M峄檛 tr瓢峄漬g h峄 kh谩c n峄痑 l脿m cho 峄憂g tho谩t n瓢峄沜 b峄 ngh岷箃. Ch铆nh l脿 do c么n tr霉ng chui v脿o trong 峄憂g v脿 b峄 k岷箃 l岷.

 • Qu岷 d脿n l岷h b峄 h峄弉g

Qu岷 d脿n l岷h b峄 h峄弉g g芒y ra t矛nh tr岷g kh么ng quay ho岷穋 quay ch岷璵 khi岷縩 cho d脿n l岷h b峄 膽贸ng tuy岷縯.

L煤c n脿y, n瓢峄沜 kh么ng th峄 ch岷 xu么i theo m谩ng n瓢峄沜 xu峄憂g d瓢峄沬 膽瓢峄漬g 峄憂g. M脿 膽茫 b峄 tuy岷縯 ng膬n l岷 v脿 nh峄 tr峄眂 ti岷縫 xu峄憂g ph貌ng.

 • M谩y l岷h b峄 thi岷縰 gas

Khi m谩y l岷h b峄 x矛 gas ho岷穋 thi岷縰 gas. L脿 nguy锚n nh芒n g芒y ra hi峄噉 t瓢峄g 膽么ng 膽谩 峄 b锚n trong d脿n l岷h. Khi岷縩 cho n瓢峄沜 kh么ng th峄 tho谩t ra ngo脿i.

C贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n l脿m cho m谩y l岷h b峄 x矛 gas nh瓢. X矛 l峄 m峄峵 峄憂g 膽峄搉g, h峄 膽岷 t谩n ho岷穋 x矛 d脿n l岷h, x矛 d脿n n贸ng鈥

Quy tr矛nh s峄璦 m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜

Nguy锚n nh芒n ch铆nh th瓢峄漬g hay g岷穚 nh岷 khi m谩y l岷h g岷穚 hi峄噉 t瓢峄g ch岷 n瓢峄沜. L脿 do l芒u ng脿y ch煤ng ta kh么ng v峄 sinh & b岷 tr矛 m谩y l岷h.

Do 膽贸, 膽峄 kh岷痗 ph峄 t矛nh tr岷g m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 th矛 b岷 c岷 ph岷 th峄眂 hi峄噉 nh峄痭g thao t谩c sau:

 • V峄 sinh x峄媡 r峄璦 c岷 d脿n n贸ng v脿 d脿n l岷h & l瓢峄沬 l峄峜 m谩y l岷h
 • D霉ng v貌i x峄媡 谩p su岷 膽峄 th么ng 膽瓢峄漬g 峄憂g tho谩t n瓢峄沜
 • Ki峄僲 tra qu岷 d脿n n贸ng v脿 c谩c 膽岷 t谩n kh贸a gas
 • D霉ng 膽峄搉g h峄 膽峄 ki峄僲 tra l瓢峄g gas c貌n b锚n trong m谩y l岷h, tr瓢峄漬g h峄 thi岷縰 h峄 th矛 ch芒m th锚m gas

膼贸 l脿 nh峄痭g b瓢峄沜 c啤 b岷 gi煤p kh岷痗 ph峄 m谩y l岷h b峄 hi峄噉 t瓢峄g ch岷 n瓢峄沜. Nh瓢ng 膽么i khi s岷 c贸 m峄檛 s峄 c谩c tr瓢峄漬g h峄 膽岷穋 bi峄噒 th矛 b岷 c岷 ph岷 x谩c 膽峄媙h r玫. C谩c nguy锚n nh芒n khi岷縩 cho m谩y l岷h b峄 ch岷 n瓢峄沜 nh岷眒 膽瓢a ra gi岷 ph谩p kh岷痗 ph峄 sao cho h峄 l媒 h啤n

 • L岷痯 膽岷穞 m谩y l岷h kh么ng 膽煤ng k峄 thu岷璽: Ki峄僲 tra & l岷痯 膽岷穞 l岷 m谩y l岷h
 • Qu岷 d脿n l岷h b峄 h峄弉g: X峄 l媒 ho岷穋 thay qu岷 d脿n l岷h
 • M谩y l岷h b峄 s峄 c峄 x矛 gas: Ki峄僲 tra l岷 ch峄 x矛, kh岷痗 ph峄 ch峄 x矛 sau 膽贸 n岷 l岷 gas
 • M谩y l岷h b峄 nghi锚ng m谩ng n瓢峄沜. B岷 th谩o d脿n l岷h xu峄憂g & v峄 sinh s岷h s岷 cho d脿n l岷h r峄搃 l岷痯 膽岷穞 l锚n
Rate this post

B脿i Vi岷縯 Li锚n Quan

S峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a uy t铆n B谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a t岷 nh脿 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai
B岷 膽ang c岷 t矛m b岷g b谩o gi谩 s峄璦 ch峄痑 膽i峄乽 h貌a t岷 nh脿 TPHCM, B矛nh D瓢啤ng, 膼峄搉g Nai gi谩 r岷. Chuy锚n cung c岷 th峄 s峄璦 膽i峄乽 h貌a uy t铆n nh岷.
V峄 sinh m谩y gi岷穞 gi煤p mang l岷 l峄 铆ch g矛? V峄 sinh m谩y gi岷穞 gi煤p mang l岷 l峄 铆ch g矛?
H瓢峄沶g d岷玭 c谩ch v峄 sinh m谩y gi岷穞 t岷 nh脿 膽煤ng k峄 thu岷璽 v脿 膽岷 膽瓢峄 hi峄僽 qu岷 cao. Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 v峄 sinh 膽峄媙h k峄 m谩y gi岷穞
D峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h nhanh ch贸ng - gi谩 r岷 D峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h nhanh ch贸ng – gi谩 r岷
Gi峄沬 thi峄噓 c谩c d峄媍h v峄 th谩o l岷痯 m谩y l岷h t岷 nh脿 khu v峄眂 TPHCM. X芒y D峄眓g Thu岷璶 Ph谩t chuy锚n nh岷璶 thi c么ng th谩o l岷痯 v脿 di d峄漣 m谩y l岷h.
S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h
S峄璦 ch峄痑 t峄 l岷h, s峄璦 ch峄痑 theo y锚u c岷, thi c么ng nhanh ch贸ng, gi谩 r岷 nh岷 2019 t岷 th峄 tr瓢峄漬g HCM v脿 c谩c t矛nh th脿nh ph铆a Nam